ΔΕΥΑ Καβάλας: Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 18,2 εκ. ευρώ για σύστημα διαχείρισης δικτύου ύδρευσης

Η πρόταση έγινε στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης-Τι περιλαμβάνει το έργο

Η ΔΕΥΑ Καβάλας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών της, υπέβαλε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 πρόταση για χρηματοδότηση της Πράξης «Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης», με συνολικό προϋπολογισμό 18.200.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», αφορά στον Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» και έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης».

Η Πράξη περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση 178 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ασύρματου Συστήματος Αυτόματης Τηλεμετρικής Καταμέτρησης 44.000 υδρομετρητών