Δήμος Καβάλας: Μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ποιους αφορά

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία και οι ημερομηνίες υποβολής τους

Με τη με αριθμ. 49/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας αποφασίσθηκε η μείωση ή απαλλαγή από τα ισχύοντα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024 σε οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου, όπως αναλύεται ακολούθως:

 • Άτομα με αναπηρία από 50% και άνω: έκπτωση 30%
 • Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 67% και άνω: έκπτωση 50%
 • Άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία από 80% και άνω: απαλλαγή
 • Μακροχρόνιοι άνεργοι: έκπτωση 50%
 • Άποροι: απαλλαγή
 • Μονογονεϊκές οικογένειες: έκπτωση 50%
 • Πολύτεκνοι: έκπτωση 50%
 • Τρίτεκνοι: έκπτωση 40%

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και η πρώτη κατοικία τους, στην οποία γίνεται η μείωση/απαλλαγή, να είναι στον Δήμο Καβάλας.

Οι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω απόφαση από τη Δευτέρα 13 Μαΐου ως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 κατά τις ώρες 8-2 το πρωί στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων στο Κτίριο του Νέου Δημαρχείου στον 3ο όροφο (άνωθεν της Δημοτικής Αστυνομίας).

Άτομα με Αναπηρία

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φιλοξενεί πρόσωπο με αναπηρία θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύει την φιλοξενία στην οικία
 • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
 • Γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας ότι έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ανωτέρω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε ειδικές περιπτώσεις βεβαίωση ΟΠΕΚΑ μέσω των Κέντρων Κοινότητας
 • Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας

Μακροχρόνια άνεργοι

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
 • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
 • Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του Δ.ΥΠ.Α ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας

Άποροι

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
 • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
 • Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
 • Βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας ότι είναι άπορος

Μονογονεϊκές οικογένειες

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
 • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
 • Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας

Πολύτεκνοι-τρίτεκνοι

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης
 • Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου και το αποδεικτικό πληρωμής
 • Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλών στον Δήμο Καβάλας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Θεωρημένη κάρτα τριτέκνων
 • Θεωρημένη κάρτα πολυτέκνων

Οι ανωτέρω μειώσεις και απαλλαγές παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου).

Η αριθμό 453/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης είναι από την λήψη της έως 31/12/2024.