Παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας στο ΣτΕ κατά των Δασικών Χαρτών

Διαπίστωση σοβαρών «νομικών προβλημάτων» και κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης των εγκυκλίων διαταγών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας, στο πλαίσιο της άσκησης του θεσμικού του ρόλου όπως αυτός περιγράφεται στις καταστατικές αρχές του, κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης κατά των εγκυκλίων διαταγών που αφορούν στην ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2017 ότι «η υπ’ αριθ. πρωτ. 151590/331/06.02.2017ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010» – ΑΔΑ:ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Εγκύκλιος Διαταγή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  και η υπ’ αριθ. πρωτ. 153373/441/22.02.2017ΘΕΜΑ: Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες – ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ») Εγκύκλιος Διαταγή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. εγείρουν πλείονα σοβαρότατα ζητήματα».

Διαβάστε την Αίτηση Ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου ενώπιον του ΣτΕεδώ