Συνάντηση των νέων διοικήσεων Δικηγορικού Συλλόγου και Επιμελητηρίου Καβάλας με «μενού» τη Διαμεσολάβηση

Η πρώτη συνάντηση των δύο φορέων που τους «ενώνει» το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 συνάντηση μεταξύ της νέας Διοίκησης και του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας Γιώργου Γραμμένου και του νέου προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκου Δέμπα. Έμφαση δόθηκε στον νέο θεσμό εφαρμογής της Διαμεσολάβησης που θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28612οικ./25-5-2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1069/8-6-2015, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στον Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας», ο οποίος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 49/7-5-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, πληροί τους προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 123/2011.

Ο ως άνω Φορέας δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας (συμμετοχή 60%) και του Επιμελητηρίου Καβάλας (συμμετοχή 40%). Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου θεσμού τη Διαμεσολάβησης θα ξεκινήσει άμεσα  το πρόγραμμα κατάρτισης Διαμεσολαβητών στις πιστοποιημένες αίθουσες.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι προοπτικές περεταίρω συνεργασίας μεταξύ των δύο προέδρων και η δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων». 

Δελτίο Τύπου