Προσλήψεις στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας-Διαβάστε λεπτομέρειες για την προκήρυξη ΥΕ Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ οι προσλήψεις είναι διάρκειας 18 μηνών-Ποια προσόντα απαιτούνται, πότε ξεκινάει και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.

Όπως αναφέρει το altsantiri.gr, οι θέσεις στα Παραρτήματα του Κέντρου σε Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή και Ξάνθη κατανέμονται ως εξής:

  • 2 ΥΕ Καθαριότητας (Καβάλα)
  • 8 ΥΕ Καθαριότητας (Δράμα)
  • 3 ΥΕ Καθαριότητας (Κομοτηνή)
  • 1 ΥΕ Καθαριότητας (Ξάνθη)

Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, παρά εμπειρία ενός, τουλάχιστον έτους, στον Τομέα Καθαριότητας και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ οι προσλήψεις είναι διάρκειας 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65 404 Καβάλα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510 241913).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι της Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:00.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη [εδώ]