Επιμελητήριο Καβάλας: Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης νέων μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης του ΕΣΠΑ η οποία επιδοτεί επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η ημερομηνία λήξης των υποβολών τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στις 17:00.

Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ. ευρώ, σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Καβάλας-Enterprise Europe Network, στο τηλ. 2510 222212 (Σούζη Μαυρομμάτη, εσωτ.4, Παρασύρη Δέσποινα, εσωτ. 11), στο email: [email protected] και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου εδώ.