Αναπτυξιακή Καβάλας: Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Ποιες είναι οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων του έργου και ποιες προτάσεις έργων μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ Α.Α.Ε ΟΤΑ) ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 στις 11:00 θα πραγματοποιήσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, ενημέρωση με θέμα: «1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας».

Κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
 • Δικαιούχοι δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής
 • Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους, ιδιώτες κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, ήτοι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω δράσεις, υποδράσεις:

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

 • 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
 • 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)
 • 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές διαδρομές)
 • 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)

Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

 • 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δράση 19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

 • 19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
 • 19.2.6.1.2 Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα