Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ 20.12.2019

Διαβάστε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 17ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20/12 στις 18.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 33 ενώ θα γίνουν και 7 επερωτήσεις.

Eπερωτήσεις :

 1. Σχετικά με της απαραίτητες εργασίες συντήρησης  περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου της Περιφέρειας στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 1, στην Κομοτηνή (παλαιά Νομαρχία  Ροδόπης).

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

 1. Σχετικά με την εσφαλμένη χρήση όρων, νομικές προεκτάσεις και περιφερειακή συνείδηση.

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

 1. Σχετικά με «Η ως σήμερα λειτουργία αλλά και οι προθέσεις αξιοποίησης του Γραφείου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.   Χριστόδουλος Τοψίδης.

 1. Σχετικά με τη «Λειτουργία Τμήματος Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

 1. Σχετικά με τις «Κτιριακές ανάγκες Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

 1. Σχετικά με «Ορισμός περιφερειακών συμβούλων σε Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων που εκλέγονται και κατοικούν σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

 1. Σχετικά με «Προσφυγικές ροές. Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν»

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Δημήτρης Παπατολίδης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής : O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού        Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης

 1. Έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ανατολικής εισόδου Δράμας με κατασκευή ανισόπεδης διάβασης στη θέση της σιδηροδρομικής γραμμής»

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού        Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

 1. Έγκριση υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης για την υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ»

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού        Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

 1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2019.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου

 1. Έγκριση τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου

 1. Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφών επιταγών, εντολών πληρωμών και εντολών μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  και των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  .

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης με θέμα: «Εργαστηριακός Έλεγχος Μικροβιολογικών και Φυσικοχημικών παραμέτρων δειγμάτων πόσιμου ύδατος και νερών αναψυχής καθώς και λυμάτων βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας της Π.Α.Μ.Θ.»

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Λουκάς Γεωργίου

 1. Έγκριση σχεδίου – όρων προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές των Δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

 1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 173/2019 απόφασης κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, των Αυτοτελών Τμημάτων, των Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ και των Τμημάτων αυτών.

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 24/27-02-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΣΜΘ7ΛΒ-Ι18) λόγω τροποποίησης της σύνθεσης της Περιφερειακής Αρχής.

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης

 1. Επανέγκριση πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού 6 ατόμων(κτηνιάτρων) ΙΔΟΧ που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ε.Ε

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης

 1. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2020, για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης.

 1. Γνωμοδότηση για την ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» με την Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής» ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης .

 1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61Α’) (διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων) ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης.

 1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61Α’) (διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων), ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2020 του άρθρου άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β/26-04-2019) (ταχύπλοα σκάφη και λοιπά μέσα αναψυχής),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα: «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Λ.Α . ΑΕ).

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΙΚΕ» αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 51.469,95 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Συκιές», Τ.Κ. Ακροβουνίου, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1906121924).

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Έργα υδροδότησης της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Στρατώνων» στην ΤΚ Παραδείσου- Δ.Ε. Χρυσούπολης Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας και την λειτουργία  κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των υπολειμμάτων και προσωρινή ΜΕΣ στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση  Εσκί Καπού, του Δήμου Καβάλας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 60.162,84 τ.μ στη θέση «Στεγνό» Αγ. Κοσμά του Δ. Νέστου Π.Ε Καβάλας της ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 79.956,28τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Οχυρού (θέση Αγ. Παρασκευή) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), της εταιρείας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.429,00τμ, υπόγεια εκμετάλλευση, στην περιοχή του Τ.Κ. Ξηροποτάμου (θέση Αγ. Πουρνάρια) του Δ. Δράμας, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης .

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Βασιλικό βουνό» έκτασης 99.841,30 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) κτηνοτροφικής μονάδας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 300 μόσχων πάχυνσης (450 ισοδύναμα ζώα) ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ» που είναι εγκατεστημένη στο εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Οχυρού, Δ. Κάτω Νευροκοπίου, Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) έκτασης 29.131,37 τ.μ.» της εταιρίας ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΑΒΕΕ «ΛΙΘΟΞΟΟΣ» που βρίσκεται στη θέση «Παλιοκλήσι» Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 155.562,46τμ,στην περιοχή του Τ Κ. Κοκκινογείων (θέση Καλύβια) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής : Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος  Ζιμπίδης.

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την καθιέρωση δημόσιας αργίας για τη 14η Μαΐου 2020 σε όλο τον νομό Έβρου.

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς

 1. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΕΒΡΟΣ με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης.

 1. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
 2. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ No 9/2017 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών Ροών _Β ΄ κύκλος.

Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Χρήστος  Παπαθεοδώρου

 1. Επικύρωση του πρακτικού της 13ης ,14ης , 15ης και 16ης συνεδρίασης, έτους 2019 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Χρήστος  Παπαθεοδώρου.