Ερώτηση Παναγιωτόπουλου για την άνιση μεταχείριση των μηχανικών μελών ΤΕΕ

O βουλευτής Καβάλας ζητά από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας να προστατέψουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων

Ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκραρίας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των μηχανικών μελών ΤΕΕ και  πρώην μετόχων του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ από τις Υπηρεσίες Έκδοσης Αδειών Δόμησης.

Η ερώτηση του βουλευτή Καβάλας απευθύνεται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου.

Για την έκδοση άδειας έγκρισης δόμησης ζητείται απαραίτητα από τους εν λόγω μηχανικούς η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση από τους μηχανικούς που δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει, γιατί παραμένει σε ισχύ η παρ.6 του άρθρου 27 του Ν.33518/2006 που προβλέπει αυτήν την υποχρέωση, η οποία όμως αναφέρεται σε μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ.

Όπως είναι γνωστό, από 1/1/2017 ο φορέας του ΤΣΜΕΔΕ δεν υφίσταται πλέον, έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ και οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ. Ως εκ τούτου η προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 6 καθίσταται ανίσχυρη.

Δεδομένου επίσης ότι τα τελευταία χρόνια ο οικοδομικός κλάδος και τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν υποστεί τεράστια ύφεση, πάνω από το 60% των μηχανικών έχουν σε εκκρεμότητα οφειλές ασφαλιστικών εισφορών και έχουν προχωρήσει σε σχετικό διακανονισμό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για ένα μήνα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά περισσότερο την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών.

Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Παναγιωτόπουλος ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς αν προτίθενται να καταργήσουν τη συγκεκριμένη παράγραφο, ώστε να εξυπηρετείται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4488/2017 («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»), από 1/1/2017 οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση της άδικης μεταχείρισης σε βάρος των συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων, δεδομένου ότι σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ, η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται και τη μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Στο ίδιο πλαίσιο εξυπηρέτησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, οφείλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα που αφορά τις Υπηρεσίες Έκδοσης Αδειών Δόμησης και την απαίτηση τους να προσκομίζουν οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα), για την έκδοση αδειών δόμησης.

Η απαίτηση αυτή στηρίζεται στην παράγραφο 6, του άρθρου 27, του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 251Β), η οποία αναφέρει τα εξής:

«6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας».

Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στους μετόχους του ταμείου, δηλαδή στους μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ.

Δεδομένου ότι από την 1/1/2017 ο φορέας του ΤΣΜΕΔΕ δεν υφίσταται πλέον και έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ, οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ και επομένως η προαναφερόμενη διάταξη της παρ.6 έχει καταστεί ανίσχυρη.

Επειδή η απαίτηση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, αποκλειστικά από τους μηχανικούς μέλη ΤΕΕ χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση από τους μηχανικούς που δεν είναι μέλη ΤΕΕ, συνιστά άνιση μεταχείριση και είναι καταχρηστική,

Επειδή τα τελευταία χρόνια ο οικοδομικός κλάδος και τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν υποστεί τεράστια ύφεση και πάνω από το 60% των μηχανικών έχουν σε εκκρεμότητα οφειλές ασφαλιστικών εισφορών,

Επειδή οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για ένα (1) μήνα όταν υπάρχει διακανονισμός οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, δυσχεραίνοντας σημαντικά περισσότερο την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

Προτίθεστε να προβείτε στην κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου 6, του άρθρου 27, του Ν.3518/2006, ώστε να εξυπηρετείται η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων;