«Ανασχηματισμός» και στον δήμο Παγγαίου: Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Τι αλλάζει στο «τιμόνι» των Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου και ποια πρόσωπα θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν το έργο της διοίκησης μέχρι το τέλος της θητείας της το 2019

Έληξε η θητεία των αντιδημάρχων στον δήμο Παγγαίου και συνεπώς, ο «ανασχηματισμός» έφερε ανακατατάξεις και μετακινήσεις στη διοίκηση του δήμου, σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Φίλιππου Αναστασιάδη.

Αναλυτικά ο «ανασχηματισμός» στον δήμο Παγγαίου

Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. 185/4054/28.02.2017 Απόφαση Δημάρχου Παγγαίου, αποδεχόμενοι τις παραιτήσεις των Αντιδημάρχων α) Μπενή Ελένης, β) Παπαευθυμίου Στέργιου και γ) Κορωνιού Κοσμά από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Δήμου Παγγαίου.

Μετακινούμε τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο από τη Δημοτική Ενότητα Πιερέων στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα
 • την ευθύνη για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες βρίσκονται εντός των
  ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας
 • την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 • την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
 • τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • την φροντίδα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης
 • την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της ΔΕ Ενότητας, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων
 • την ευθύνη της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Ελευθερούπολης
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
  περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας
 • την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στο παραπάνω αντικείμενο
 • την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα
 • την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας
 • τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος

Επίσης, ο κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος με καθ’ ύλη αρμοδιότητες σ’ ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου, ως ακολούθως:

 • την ευθύνη της κίνησης, της συντήρησης και της επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και κάθε άλλου είδους αυτοκινούμενου μηχανήματος
 • την εποπτεία και έλεγχο του προγραμματισμού, της σύνταξης, της ανάθεσης, της εκτέλεσης, της παρακολούθησης και της παραλαβής όλων των νομίμων διαδικασιών των προμηθειών που σχετίζονται με τα οχήματα
 • την ευθύνη της ανακύκλωσης,
 • την ευθύνη και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
 • την ευθύνη μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καβάλας

Στον Αντιδήμαρχο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο, πέραν των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων, ανατίθενται και ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου Παγγαίου.

Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παγγαίου τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους με έναρξη και λήξη θητείας από 02.03.2018 έως 31.08.2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01.09.2014 έως 31.08.2019 και τους μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες.

Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Δημητρακούδη Βασίλειο του Παναγιώτη με τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα
 • την ευθύνη για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας
 • την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 • την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
 • παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
 • μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
 • υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου
 • συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου
 • έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 • έχει την ευθύνη των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
 • έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων
 • έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στα όρια αυτής
 • έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα
 • την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα
 • την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας
 • τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος

Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρακούδη Βασίλειο, πέραν των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων, ανατίθενται και τα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου.

Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Θωμά Γεώργιο του Ηροδότου και με τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα
 • την ευθύνη για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας
 • την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 • την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
  στη Δημοτική Ενότητα
 • παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
 • μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των παιδικών χαρών που
  βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 • υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων
 • συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων
 • έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • έχει την ευθύνη των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
 • έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων
 • έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στα όρια αυτής
 • έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα
 • την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα
 • την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας
 • τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος

Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερών τον Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά του Λαζάρου και με τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα
 • την ευθύνη για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας
 • την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 • την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
  στη Δημοτική Ενότητα
 • παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
 • μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
 • την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα
 • υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού
 • συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού
 • έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών και περιουσιακών στοιχείων
 • έχει την ευθύνη των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
 • έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων
 • έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στα όρια αυτής
 • έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα
 • την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα
 • την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας
 • τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος

Συμπληρώνουμε τις αριθμ. 185/4054/01.03.2018 και 1357/34747/22.12.2017 αποφάσεις του Δημάρχου που αφορούν στον κ. Μποσμπότη Χρήστο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών θεμάτων, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν την εποπτεία και ευθύνη του συνόλου των οικονομικών θεμάτων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ιδίως:

 • προσόδων και τελών που εισπράττονται από το Δήμο (ενδεικτικά αναφέρονται ΤΑΠ, λατομείων, καθαριότητας-φωτισμού, κοιμητηρίων, αιγιαλών, παραλιών, τραπεζοκαθισμάτων)
 • Δημοτικής περιουσίας και Μισθωμάτων
 • ταμειακής βεβαίωσης, εισπράξεων, κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης
 • προϋπολογισμού
 • εκκαθάρισης δαπανών
 • προμηθειών
 • λογιστηρίου-διπλογραφικού
 • ταμείου
 • διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 • γενικότερα τον έλεγχο και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και τη δυνατότητα να ελέγχει τις ενέργειες και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 • την υπογραφή ως διατάκτη των αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Σε περίπτωση απουσίας του, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο.

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 185/4054/01.03.2018 απόφαση του Δημάρχου που αφορά την κα Αμπατζιά Όλγα κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, μεταβιβάζοντας σ’ αυτήν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα
 • την ευθύνη για θέματα επικίνδυνων οικοδομών που απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.04.1929 περί επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας

Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, στους οποίους μεταβιβάζονται οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκησή των και την έκδοση όλων των προβλεπομένων πράξεων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Τσάκαλου Κωνσταντίνου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μποσμπότης Χρήστος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημητρακούδη Βασιλείου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γεώργιος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Γεωργίου τις αρμοδιότητες ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αμπατζιά Όλγα.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κας Αμπατζιά Όλγας τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γεώργιος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Μποσμπότη Χρήστου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μποσμπότης Χρήστος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο.