Οριστικά και επίσημα: Αυτοί είναι οι 5 νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καβάλας

Διαβάστε όλα τα ονόματα της νέας Διοίκησης Μουριάδη και αναλυτικά τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν - Δύο οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δημάρχου - Δικαίωμα υπογραφής «αντ' αυτού» στον Θόδωρο Παπαδόπουλο

Δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του Δημάρχου Καβάλας Θόδωρου Μουριάδη για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων που αναλαμβάνουν να διοικήσουν τον Δήμο για έναν τουλάχιστον χρόνο.

Τελικά, σε αντίθεση με την πρακτική των περασμένων ετών, οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής θα είναι πέντε [5] και όχι έξι [6]. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι δύο [2].

Η θητεία όλων ξεκινά στη 1 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2020.
Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Μουριάδη για τους Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους της Διοίκησής του και τις αρμοδιότητες του «χαρτοφυλακίου» που αναλαμβάνουν.

Ο Δήμαρχος Καβάλας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καβάλας με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

ΑΑντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο (με αντιμισθία), με αρμοδιότητες καθ΄ ύλη και κατά τόπο και στις δύο (2) δημοτικές ενότητες, ως ακολούθως:
Καθ’ ύλη:
– Επί θεμάτων πρωτογενούς τομέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Δασοπονίας). Διαχείρισης των δημοτικών , και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, βοσκοτόπων,
Δημοτικών Δασών, προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των θεμάτων Εγγείων βελτιώσεων και αρδεύσεων.
– Προγραμματισμού και εποπτείας των μελετών και έργων άρδευσης καθώς και των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.

Κατά τόπο στη δημοτική ενότητα Φιλίππων, με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Κρηνίδων, και ειδικότερα:
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
– Εντοπισμού αναγκών πάσης φύσεως και πρότασης της ικανοποίησης των αναγκών αυτών κατόπιν συνεργασίας με τους καθ΄ ύλην αντιδημάρχους,
– Παρακολούθησης και ελέγχου της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα και άμεσης ενημέρωσης των αρμόδιων καθ΄ ύλην αντιδημάρχων
– Μέριμνας της καλής κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
– Με την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλίππων (πλην εκείνων που εκδίδονται από τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων).
– Συνεργασίας των Προέδρων Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– Εποπτείας , ελέγχου και διαφύλαξης των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Φιλίππων
– Εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πολιτών για θέματα αρμοδιότητας.
– Εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού ευθύνης, με τη συνεργασία των αρμοδίων Διευθύνσεων.

ΒΑντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιακωβίδη Ιωάννη (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες καθ΄ ύλη και στις δύο (2) δημοτικές ενότητες, ως ακολούθως:
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ενδεικτικά Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και Τεχνικού Αρχείου – Προγραμματισμού – Μελετών και Επίβλεψης Έργων – Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Κτιριακών, Κοινοχρήστων Χώρων και Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Δικτύων – Τεχνικών Συνεργείων- Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και Επαγγελματικών
Αδειών – Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Κυκλοφορίας.
– την εποπτεία των δράσεων, που αφορούν στην βελτίωση διαχείρισης της καθημερινότητας της πόλης και στο συνολικό πλαίσιο του Τμήματος Συντηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα: τον συντονισμό όλων των Τεχνικών Συνεργείων του Τμήματος Συντηρήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας, που απαρτίζονται από υδραυλικούς- κτίστες –σιδηρουργούς- ξυλουργούς-ηλεκτρολόγους, που εμπλέκονται στις ανωτέρω δράσεις καθώς και το συντονισμό όλων των λοιπών Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να
υλοποιηθούν όλα τα σχετικά έργα των δράσεων αυτών.
– Ευθύνης της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
– Εποπτείας και ευθύνης των οργανικών μονάδων της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ενδεικτικά δε των αρμοδιοτήτων Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου κατασκευών, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
– Εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού ευθύνης.

ΓΑντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας- Περιβάλλοντος- Πρασίνου και Ακτών) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταυρίδη Κυριάκο (με αντιμισθία), με αρμοδιότητες καθ ύλη και στις δύο (2) δημοτικές ενότητες, ως ακολούθως:
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής καθώς και του αντικειμένου του Γραφείου του Δημοτικού Κυνοκομείου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων και του Γραφείου Δημοτικών Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας.
-Εποπτείας και ευθύνης του σχεδιασμού και της διαχείρισης του περιβάλλοντος πρασίνου και της εκτέλεσης έργων συντήρησης και προστασίας Πρασίνου και του φυτωρίου του Δήμου.
– Ευθύνης της καθαριότητας των ακτών και όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και σύγχρονης διαχείρισης όλων των αποβλήτων (αστικών-υγρών-προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ,κ.α ) και διαχείρισης απορριμμάτων (Ανακύκλωση).
– Συντονισμού και επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας .
– Εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού ευθύνης μόνον ως προς τους τομείς ευθύνης.
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας των κοιμητηρίων όλων των κοινοτήτων
– την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που αφορούν στο συνολικό πλαίσιο του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΔΑντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Δημοτικής Αστυνομίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μουμτσάκη Απόστολο (με δικαίωμα επιλογής είτε αντιμισθίας είτε αποδοχών της θέσης του), με αρμοδιότητες καθ΄ ύλη και στις δύο (2)δημοτικές ενότητες, ως ακολούθως:
– Εποπτείας και ευθύνης σε θέματα Παιδείας-Βιβλιοθηκών, δια βίου μάθησης και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
– Μέριμνας και συντονισμού αθλητικών δραστηριοτήτων που παρέχονται από Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου σε συνεργασίας με τους Προέδρους αυτών.
– Συνεργασία με άλλους φορείς για θέματα που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων.
→ Επί θεμάτων Δημοτικής Αστυνομίας:
– Εποπτείας και ευθύνης της οργανικής μονάδας της Δημοτικής Αστυνομίας.
– Εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού ευθύνης.

ΕΑντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παππά Λεωνίδα (με αντιμισθία), με αρμοδιότητες καθ΄ ύλη και στις δύο (2) δημοτικές ενότητες, ως ακολούθως:
– Εφαρμογής του σχεδιασμού της Κοινωνικής – Πολιτιστικής Πολιτικής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως εμφανίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου.
– Επίλυσης καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων , υποστήριξης των ευπαθών ομάδων που εντοπίζονται από τις υπηρεσίες και ανάπτυξης ειδικών κοινωνικών προγραμμάτων που προκύπτουν από διαπιστώσεις της Υπηρεσίας.
– Εποπτείας και ευθύνης της Λειτουργίας των Μουσείων του Δήμου και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης σε θέματα πολιτιστικά .
– Οργάνωσης , Εποπτείας και ευθύνης διαχείρισης του Γραφείου Εθελοντισμού και της Δικτύωσης τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Γραφείο Ισότητας.
– Μέριμνας και συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμικών δρώμενων του Δήμου σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΝΠΔΔ αυτού και των Δημοτικών Επιχειρήσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους (Κεντρική Υπηρεσία-ΝΠΔΔ Δήμου «Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή», Δημοτική Επιχείρηση «Δημωφέλεια», Δημοτική Θεατρική Κοινωφελής Επιχείρηση « ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», «Δημοτικό Ωδείο».
– Εποπτείας επί του Συμβουλίου Μεταναστών και του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας.
– Εποπτείας της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο).
– Εποπτείας της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.
– Εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού ευθύνης.
– Εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας του Γραφείου Τύπου

2. Στους Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Δημάρχου» όλων των σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους εγγράφων και μισθοδοτικών καταστάσεων, εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου πλην των αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών -Ομάδων Εργασίας Ομάδων Διοίκησης Έργου, διορισμών, μετατάξεων, μετακινήσεων, απολύσεων προσωπικού, λύσης υπαλληλικών σχέσεων, των συμβάσεων πάσης μορφής , διακηρύξεων, περίληψης διακηρύξεων, εγγράφων υψηλής σπουδαιότητας που απευθύνονται σε Δημόσιες Αρχές τα οποία υπογράφονται από τον Δήμαρχο, καθώς και αποφάσεων και εγγράφων για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί προς υπογραφή οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων.

3. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

4. Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο αναπληρώνει ο Δήμαρχος.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

6. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ανατίθενται στους Αντιδημάρχους:
 Στον Αντιδήμαρχο κ Μουμτσάκη Απόστολο η κατά τόπο αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, στο Δημαρχείο.
 Στον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο η κατά τόπο αρμοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, στο πρώην Δημαρχείο Φιλίππων.
 Τους ανωτέρω όταν κωλύονται ή απουσιάζουν αναπληρώνει για την τέλεση πολιτικών γάμων ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυρίδης Κυριάκος.

7. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 και ισχύει, τα καθήκοντα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Μουριάδης Θεόδωρος και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους κάτωθι Αντιδημάρχους με τους αναπληρωματικούς τους:
1) τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μουμτσάκη Απόστολο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο, και
2) τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας, κ. Παππά Λεωνίδα τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Σταυρίδη Κυριάκο.

8. Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 2 του Ν.4623/2019 και ισχύει, τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Μουριάδη Θεόδωρο στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας- ΠεριβάλλοντοςΠρασίνου και Ακτών) κ. Σταυρίδη Κυριάκο, και ορίζονται οι κάτωθι Αντιδήμαρχοι με τους αναπληρωματικούς, ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής, ήτοι:
1) ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Παππά Λεωνίδα και
2) ο Αντιδήμαρχο; Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Ιακωβίδης Ιωάννης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Μουμτσάκη Απόστολο.

9. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαηλίδη Γεώργιο του Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Καβάλας, σε θέματα Ανάπτυξης -Προγραμματισμού – Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας, με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020 και αναθέτουμε σ ’αυτόν, χωρίς αμοιβή :
→ την εποπτεία και ευθύνη της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές,
→ την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων των διαφόρων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων του Δήμου, ως προς τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
→ την εποπτεία των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου (ISO κλπ),
→ την οργάνωση και παρακολούθηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,
→ την ευθύνη διαχείρισης και επιμέλειας του περιεχομένου της ηλεκτρονικής πύλης του Δήμου,
→ την εποπτεία των Ψηφιακών Υπηρεσιών
→ Εποπτείας των Δράσεων Νεολαίας και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

10. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βακιρτζή Κωνσταντίνο του Αριστοτέλη, ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Καβάλας, σε θέματα Κλασικού Αθλητισμού και Ποδοσφαίρου, με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020 και αναθέτουμε σε αυτόν, χωρίς αμοιβή :
→ την εποπτεία, προώθηση, ανάπτυξη και συντονισμό του Κλασικού Αθλητισμού και Ποδοσφαίρου.

11. Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντοτε με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητας τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, προτείνουν-εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας.

12. Εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους να υπογράφουν «Με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που τους ανατίθενται, και αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο Προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης, εξουσιοδοτούμε τους ανωτέρω Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους να υπογράφουν «Με εντολή Δημάρχου» όλα τα σχετικά με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους έγγραφα, εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα συλλογικά όργανα του Δήμου, απαντήσεις επί των διαμαρτυριών των πολιτών, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς τους σε συνεργασία με τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο, πλην των αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών -Ομάδων Εργασίας- Ομάδων Διοίκησης Έργου, διορισμών, μετατάξεων , μετακινήσεων, απολύσεων προσωπικού, λύσης υπαλληλικών σχέσεων, των συμβάσεων πάσης μορφής, διακηρύξεων, περίληψης διακηρύξεων, εγγράφων υψηλής σπουδαιότητας που απευθύνονται σε Δημόσιες Αρχές τα οποία υπογράφονται από το Δήμαρχο, καθώς και των εγγράφων για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί προς υπογραφή οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων.

13. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.Kavala.gov.gr του Δήμου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του, ισχύει δε έως ότου καταργηθεί με μεταγενέστερη απόφαση.

Ο Δήμαρχος Καβάλας
Θόδωρος Μουριάδης