Ο Δήμος Καβάλας «καλείται» να εκλέξει Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Θα καταφέρει κάποιο πρόσωπο να συγκεντρώσει τις ψήφους που απαιτούνται; - Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, ποια άλλα «ακούγονται»

Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στις 19:00, στο πλαίσιο μιας μονοθεματικής συνεδρίασης [αρ. 26], το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας καλείται να εκλέξει «Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852.

Ο θεσμός του «Συμπαραστάτη» καθιερώθηκε το 2010 μαζί με τον «Καλλικράτη». Για την ανάδειξη του προσώπου που θα υπηρετήσει τον ρόλο απαιτούνται 50% συν 1 ψήφοι του συνόλου των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων. Ο Δήμος Καβάλας δεν κατάφερε ποτέ, στα 10 περίπου χρόνια λειτουργίας του θεσμού, να εκλέξει κάποιον.
Όσοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του «Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης» μπορούν να καταθέσουν το βιογραφικό τους μέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2019.

Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι την αίτησή τους έχουν καταθέσει τρεις δικηγόροι Καβάλας, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας Αθανάσιος Αθανασίου, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Παύλος Γεωργιάδης και ο Φώτης Χατζάτογλου ενώ έντονα ακούγεται και το όνομα του πρώην προέδρου του Συλλόγου Δυτικομακεδόνων Καβάλας Αλέξη Γούλα.

Σχετικά με τον θεσμό του «Συμπαραστάτη»

  1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο Άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
  2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
  4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
  5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
  6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

(άρθρο 77 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)