Και με την «ευχή» του Υπουργείου…

Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Με αφορμή δημοσιεύματα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση συνεργειών ανάμεσα σε διαφορετικά TΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, οι αποφάσεις που αφορούν ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, και κατάργηση TΕΙ εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Η ανακοίνωση αυτή δεν μπορεί παρά να «αγγίζει» και τα καθ’ ημάς και συγκεκριμένα τη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (διαβάστε σχετικά εδώ και εδώ).