Μέχρι τέλος Νοεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε Ραχώνι, Κοίνυρα και Παράδεισο

Παρατείνονται οι ρυθμίσεις στο νησί της Θάσου λόγω εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του οδοστρώματος

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 30/11 θα παραταθούν τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε 3 σημεία του οδικού δικτύου στη Θάσο όπου εδώ και λίγο καιρό γίνονται εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Ο Αστυνομικός διευθυντής Καβάλας αποφάσισε την παράταση ισχύος των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα εξής τμήματα
(α) Στην Ε.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στην περιοχή Ραχωνίου,
(β) Στην Επ.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στη θέση Κοίνυρα και
(γ) Στην Επ.Ο. Θάσου – Λιμεναρίων στη θέση Παράδεισος.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της ελεύθερης λωρίδας στην οποία δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων.

Οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.