Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 07.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
10. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
11. Εισήγηση επί της υπ’αριθ.πρωτ.24560/22.05.2017 αιτήσεως του Μπόνια Ζήση του Γεωργίου, Αντιδημάρχου του Δήμου Καβάλας, κατοίκου ομοίως, οδός Κορίνθου, αριθ.30, για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο : Πταισματοδικείο Καβάλας . Δικάσιμος : 13.06.2017.
12. Έγκριση πρακτικού, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 522 οικοπέδου στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης.
13. Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την Εκποίηση, Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής τους και πλαστικών & μεταλλικών κάδων και μη επικίνδυνων μεταλλικών αποβλήτων με συμβατική διάρκεια πέντε (5) έτη. Εξέταση ένστασης.