Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 19.06.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 119/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση του Σχεδίου του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού
4. Έγκριση Πρακτικού 114ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
5. Προσφυγή της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός οδού Λυσιμάχου»
6. Ένσταση για το υπ’ αρ. 22312/15.05.2017 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου»
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και στατική ενίσχυση φέροντος οργανισμού υφιστάμενου και ανέγερση νέου κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας»
8. Τροποποίηση της ονομασίας έργου εντεταγμένου στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας, έτους 2017
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων»
10. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, έτους 2017
11. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 210/2012 Α.Δ.Σ., που αφορά στην ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου-Ιατρείου και έγκριση κανονισμού λειτουργίας αυτών
12. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών: α) δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών Φυσικής Αγωγής β) τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ναυαγοσώστη και γ) επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στο Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
13. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
15. Διοργάνωση Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Καβάλας
16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
17. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 68,47 € στην κα Σοφία Παπαδοπούλου
18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Καρβάλη (Τεμάχιο 861 εκτάσεως 95 τ.μ.)
19. Διαγραφή οφειλών
20. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε συνάντηση εργασίας με τον Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., κ. Αναστάσιο Παράσχο, στις 6 Ιουνίου 2017
21. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, στις 23 Ιουνίου 2017
22. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017
23. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις