Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 16.07.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα16 Ιουλίου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2018.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 13 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 14 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 15 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 18 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 20 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 21 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
11. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 22 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
12. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλίππων».
13. Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
14. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018».
15. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
16. Έγκριση Πρακτικού Ι , για το έργο « Επέκταση Δικτύων Οδικού Φωτισμού και Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού Δήμου Καβάλας 2018».
17. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Κατασκευές κρασπεδορείθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
18. Έγκριση πρακτικού Ι για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».