Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 28.08.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 31ης συνεδρίασης

Την Τρίτη 28 Αυγούστου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
2. Περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Εργασία συντήρησης & αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση – επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, των ετών 2018-2019», εκτιμώμενης αξίας 79.032,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (98.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
3. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης των Τμημάτων της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων ειδών μηχανογράφησης, φωτοτυπικών, φαξ και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας για το έτος 2018»
4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»
5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2017»
6. Διάλυση της σύμβασης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για την προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο του Παληού»
7. Ακύρωση ή μη της 84/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά την μελέτη «Ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) για το Δημοτικό Σχολείο του Παληού»
8. Οριστική έγκριση αναδόχου του έργου «Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης»
9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
10. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
11. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
12. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
13. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
14. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
15. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
16. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή
17. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή