Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 26.09.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 34ης Συνεδρίασης

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση του οριστικού σχεδίου διακήρυξης και των οριστικών όρων δημοπράτησης του Υποέργου 2 «Αναβάθμιση υποδομών του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ» της Πράξης 5 της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας», με κωδικό MIS 5029256.
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας 2018».
5. Ανάκληση της υπ. αρίθμ. 561/2014 απόφασης και λήψη νέας για αποδοχή δωρεάς ποσοστού οικοπέδου επί της οδού Ομονοίας 140.
6. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» εκτιμώμενης αξίας 34.214,48 € (συμπ. ΦΠΑ 6% – 13% και 24%).
7. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.