Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 03.10.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 35ης συνεδρίασης

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση πρακτικού περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Διαφόρων Χρωμάτων, Βερνικιών και Συναφών Ειδών» εκτιμώμενης αξίας 54.675,82 € (συμπ. 24%).
5. Έγκριση πρακτικών: α) περί αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας, β) περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας και γ) περί ελέγχου οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καβάλας.
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις στο Δασάκι Πεντακοσίων»
7. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση Αποστράγγισης Οδών Έτους 2018».
8. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις».