Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 30.11.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 43ης Συνεδρίασης

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019.
2. 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας και Γαλλικής Δημοκρατίας εμβαδού 15,18 τ.μ.
4. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την υποστήριξη προσφυγών του Δήμου Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις υποθέσεις κατά (α) της Κ/Ξ «Ιατράκης Ιωάννης – Μπουμπούνας – Μιχαηλίδου Ο.Ε.», αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 1 «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και κτιρίου Διοίκησης – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης» της ενταγμένης πράξης «Αναβάθμιση χώρων φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας» και (β) Κ/Ξ Κ. Μπουμπούνας Κατασκευές Ε.Ε. – Ιατράκης Ιωάννης (ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση 4ου Γυμνασίου και Πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας»).
5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.