Μονοθεματική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 01.03.2021

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση [σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ] πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021 είναι η «σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019».