Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 12.07.2021

Διαβάστε τι περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της μονοθεματικής συνεδρίασης του Σώματος

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, στις 18:00, με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.].

Το μοναδικό εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη θέμα είναι η έγκριση της 229/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας, Β’ εξαμήνου 2020».