Επίσημες ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας για τις φωτιές της Θάσου

Σύμφωνα με τα στοιχεία κάηκε το 23% της επιφάνειας του νησιού!

Ο Διευθυντής Δασών Νομού Καβάλας Ιωάννης Καπετανγιάννης υπογράφει την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας που αναφέρεται στις φωτιές του Σεπτεμβρίου που έκαψαν μεγάλο μέρος του νησιού της Θάσου. Η ανακοίνωση αναφέρεται τόσο στο εύρος της καταστροφής όσο και τις δράσεις που ακολούθησαν της πυρκαγιάς.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης
Όπως είναι γνωστό στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 ξέσπασαν, εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, τρεις ανεξάρτητες δασικές πυρκαγιές στην ν. Θάσο. Αφού αυτές εξαπλώθηκαν, κάλυψαν μεγάλο μέρος του νησιού μέχρι να κατασβησθούν οριστικά στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Αναλυτικά κάηκαν:
34.851,30 στρέμματα στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης, (Δημοτικές εκτάσεις) 10.484,70 στρέμματα στις περιοχές Κάστρου Λιμεναρίων και Μαριών (Δημοτικές εκτάσεις) και 41.987,70 στρέμματα στην περιοχή Θεολόγου (Δημόσια έκταση). Το συνολικό εμβαδόν της κατεστραμμένης επιφάνειας ανέρχεται σε 87.323,70 στρ. (88% δασικές εκτάσεις και το υπόλοιπο 12% ελαιοκαλλιέργειες περίπου), ήτοι το 23% της επιφάνειας του νησιού, ενώ πρέπει να επισημανθεί και η απώλεια σημαντικού αριθμού μελισσοσμηνών μετά των κυψελών τους. Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στον Λιμένα Θάσου, παρουσία του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη και του Γενικού Διευθυντή Δασών του ιδίου υπουργείου κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου, υιοθετήθηκε η άποψη της Δασικής Υπηρεσίας, ότι απαιτείται να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες. Ειδικότερα με το από 17-9-2016 υπόμνημα του Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας με τίτλο «Άμεσα μέτρα μετά την πυρκαγιά», το οποίο δόθηκε στους συμμετέχοντες στην σύσκεψη, κρίθηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων και συγκεκριμένα η κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, τα οποία είναι αναγκαία, όχι μόνο, για λόγους εξομάλυνσης των πλημμυρικών επιπτώσεων στην κατάντη περιοχή, αλλά και για την ανόρθωση του δασικού οικοσυστήματος.

Οι περιοχές παρέμβασης χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες:
Α) Στις πλαγιές των υδρολογικών λεκανών προτάθηκε η μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, που αφορούν αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία έχουν στόχο τη μείωση της παρασυρτικής δύναμης του νερού και τη συγκράτηση επί τόπου των πλημμυρικών νερών, προκειμένου να πετύχουμε τη σταθεροποίηση του επιφανειακού εδάφους.

Β) Η 2η παρέμβαση αφορά την κοίτη των υδατορεμάτων και στην περίπτωση αυτή εισηγηθήκαμε την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι συνέχεια των αντιδιαβρωτικών και έχουν στόχο τη συγκράτηση της στερεοπαροχής και υδατοπαροχής των ρεμάτων, τα οποία είναι οι αποδέκτες των υλικών και του νερού, που δεν συγκρατούνται από τα αντιδιαβρωτικά έργα.

Λόγω του ότι, α) η δασική πυρκαγιά συνέβη στο τέλος περίπου της αντιπυρικής περιόδου, β) του κατεπείγοντος των χειρισμών, γ) της υποστελέχωσης του Δασαρχείου Θάσου και δ) της ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας θεώρησης και ανάρτησης έξι δασικών χαρτών μέχρι την 27-9-2016 (παρ. 6, αρθ. 155 του Ν.4389/2016), αποφασίστηκε να συνταχθούν δέκα δασοτεχνικές μελέτες, για αντίστοιχες λεκάνες και υπολεκάνες απορροής, από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Το κόστος των μελετών αυτών εκτιμήθηκε στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ περίπου. Περαιτέρω ζητήθηκε από την υπηρεσία μας αυτές να υποβληθούν μέχρι την 30-9-2016, έτσι ώστε στη συνέχεια να εγκριθούν αρμοδίως και να χρηματοδοτηθούν.

Επειδή διαπιστώθηκε, ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) ήταν δύσκολο να προχωρήσει άμεσα η ανάθεση σύνταξης των προαναφερομένων δασοτεχνικών μελετών, σε σύσκεψη που έγινε τέσσερις μέρες αργότερα στην Θεσσαλονίκη, με την παρουσία του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Νικήτα Φραγκισκάκη αποφασίστηκε η Δασική υπηρεσία να αναλάβει τη εκπόνηση αυτών των μελετών, τόσο για τις Δημόσιες δασικές όσο και για τις Δημοτικές δασικές εκτάσεις, παρά την έλλειψη προσωπικού. Έτσι με την υπ’ αριθμ. 22097/22-9-2016 απόφαση ο Δ/ντής Δασών Ν. Καβάλας ανέθεσε την σύνταξη έξι δασοτεχνικών μελετών σε δασολόγους της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας, των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου, καθώς και της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα η Θεσσαλονίκη), με τους παρακάτω τίτλους:

  1. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης,
  2. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Κάστρο Λιμεναρίων και Μαριών,
  3. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Θεολόγου,
  4. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης,
  5. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Κάστρο Λιμεναρίων και Μαριών,
  6. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής στις περιοχές Θεολόγου και ημερομηνία υποβολής σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, ήτοι την 14-10-2016, για τις τρεις πρώτες και 21-10-2016, για τις υπόλοιπες.

Πράγματι το επιστημονικό προσωπικό υπερβάλλοντας εαυτόν, στις 14-10-2016 υπέβαλλε τις τρεις πρώτες δασοτεχνικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 9.346.791 €, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 24300/17-10-2016, 24301/17-10-2016 και 24302/17-10-2016 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών Ν. Καβάλας αντίστοιχα, ενώ τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι η υλοτομία των καμένων δένδρων (69.992,3 κ.μ.), η κατασκευή και τοποθέτηση σύνθετων κορμοδεμάτων (1.194.064 τρ.μ.), η κατασκευή και τοποθέτηση απλών κορμοδεμάτων (238.016 τρ.μ.), καθώς και η κατασκευή και τοποθέτηση σανιδοσειρών (8.000 τρ.μ.). Τα έργα αυτά θα κατασκευαστούν κατά μήκος των ισοϋψών με τη χρήση των κορμών των νεκρών δέντρων, ενώ από την ανάντη πλευρά θα κατασκευάζεται αύλακας. Οι υπόλοιπες και με στοιχεία (4), (5) και (6) δασοτεχνικές μελέτες, που αφορούν τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.088.179,91 €, παραδόθηκαν στις 21-10-2016 και εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 24890/25-10-2016, 24892/25-10-2016 και 24891/25-10-2016 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών Ν. Καβάλας, αντίστοιχα, ενώ τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι η κατασκευή 33 ξυλοφραγμάτων μήκους 4 μ. και υπέργειου ύψους 1 μ., η κατασκευή 129 ξυλοφραγμάτων μήκους 5 μ. και υπέργειου ύψους 1 μ. και η κατασκευή 86 ξυλοφραγμάτων μήκους 6 μ. και υπέργειου ύψους 1 μ.

Τα προαναφερόμενα έργα είναι προσωρινά αντιπλημμυρικά και τοποθετούνται στις μικροχαραδρώσεις, στερεούμενα με πασσάλους καστανιάς και προστατευόμενα από την υποσκαφή στα κατάντη με στρώση σαρζανέτ. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η δασική υπηρεσία λειτούργησε αποτελεσματικά και συνεπώς δημοσιεύματα σε διαδυκτιακά μέσα ενημέρωσης, περί καθυστέρησής της, όσον αφορά τη σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών, που αφορούν την υλοποίηση μέτρων, για την προστασία των καμένων εκτάσεων στη ν. Θάσο και κατ’ επέκταση των κατάντη αυτών οικισμών είναι αβάσιμα και απορριπτέα.