ΒΦΛ: Χωρίς άδεια το εργοστάσιο, χωρίς άδεια και το λιμάνι!

Αυτό προκύπτει από έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας σε καταγγελία του Σωματείου Λιμενεργατών

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας-Θράκης (με αυτοτελές γραφείο στην Καβάλα) το οποίο στάλθηκε ως απάντηση σε καταγγελία του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καβάλας Κύτους και Προκυμαίας Ο Άγιος Νικόλαος «δεν υπάρχει νόμιμη και σε ισχύ παραχώρηση του εν λόγω λιμανιού προς κάποια συγκεκριμένη εταιρία»!

Το Σωματείο των Λιμενεργατών ζητούσε υπεύθυνη υπηρεσιακή ενημέρωση αναφορικά με το λιμάνι που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη, σχετικά με το αν υφίσταται νόμιμη και σε ισχύ παραχώρηση του εν λόγω λιμανιού στην εταιρία «Ελληνικά Χημικά και Λιπάσματα ELFE» ή προς τρίτες εταιρίες.

Η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία στις 9 Μαρτίου 2017.

Στην απάντησή της στις 8 Μαΐου 2017, η Υπηρεσία αναφέρει ότι βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων του 1965 παραχωρήθηκε η αποκλειστική χρήση αιγιαλού έκτασης 25.800 τ.μ. και θαλασσίου χώρου στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ μπροστά από το εργοστάσιο χρονικής διάρκειας 45 ετών και που έληξε στις 15 Απριλίου του… 2010!

Η εταιρία ζήτησε με αίτησή της έναν χρόνο πριν εκπνεύσει η ισχύς της παραχώρησης του λιμανιού, δηλαδή το 2009, παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2035 της αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής που της είχε παραχωρηθεί με την ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ακολούθησε το 2011 αίτηση του εργοστασίου για να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 2971/2001 (ο νόμος προβλέπει ότι απαγορεύεται ρητά η  παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης ή Ασφάλειας ή προστασίας Αρχαίων) που αφορά σε βιομηχανικές και λοιπές μονάδες μετά τη λήξη της παραχώρησης που τους έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο, για τη διατήρηση έργων και εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί νόμιμα στον αιγιαλό και την παραλία.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στο έγγραφο-απάντηση, η Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας διαβίβασε αρμοδίως τον σχετικό τεχνικό φάκελο προκειμένου να λάβει αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις για τη διατήρηση των έργων αυτών και για τον καθορισμό της χρήσης τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όπως προκύπτει όμως από τον φάκελο του τηρεί η Υπηρεσία κανένας από τους συναρμόδιους φορείς, πλην της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου, δεν απέστειλε τη γνωμοδότησή του, κατά συνέπεια η διαδικασία νομιμοποίησης δεν περαιώθηκε! Μάλιστα, σημειώνεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί της ταυτόχρονης διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης έναντι ανταλλάγματος παρόμοιων τεχνικών έργων.

Το συμπέρασμα που συνάγεται από τα παραπάνω είναι ότι από το 2010 και εντεύθεν το λιμάνι της ΒΦΛ στερείται αδείας (αφού δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παράτασης της παραχώρησής του) και γίνεται χρήση αυτού χωρίς όμως αυτή να νομιμοποιείται!