Καβάλα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας

Οι εργασίες αφορούν το οδικό τμήμα από τη διασταύρωση του Σταυρού Αμυγδαλεώνα μέχρι το ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ-Διαβάστε πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν στο οδικό τμήμα από τη διασταύρωση του Σταυρού Αμυγδαλεώνα μέχρι το ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ, λόγω εργασιών αποξήλωσης-τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας οι οποίες θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 07:00-19:00.

Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται εκ περιτροπής στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του κάθε ρεύματος, με τους εξής όρους:

  • Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας και αυτή θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
  • Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2017 έως και 24-11-2017 μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 07:00-19:00, ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, καθημερινά και με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσύρεται η σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.