Η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερούπολης παίρνει θέση «κατά της απεμπολήσεως του ενδόξου ονόματος της Μακεδονίας εις έθνος αλλότριον»

Με ψήφισμά τους οι ιερείς της Μητρόπολης ξεκαθαρίζουν ότι η χρήση του ονόματος «Μακεδονία» ή παραγώγου αυτού «αντιστρατεύεται βαναύσως την ιστορικήν πραγματικότητα και υποθάλπει σκοπούς αθεμίτους»

Ξεκάθαρη θέση κατά της χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας από τα Σκόπια παίρνει η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερούπολης, εκπεφρασμένη με σχετικό ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018.

Οι ιερείς της Μητρόπολης δηλώνουν απερίφραστα ότι θα σταθούν δίπλα σε όσους διαφωνούν με τον «σφετερισμό του τιμίου και ενδόξου ονόματος Μακεδονίας», ενώ αν χρησιμοποιηθεί το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγο αυτού για την ονομασία των Σκοπίων, θα είναι κάτι το οποίο «αντιστρατεύεται βαναύσως την ιστορικήν πραγματικότητα και υποθάλπει σκοπούς αθεμίτους», όπως αναφέρει το ψήφισμα, προτείνοντας, μάλιστα, για την ονοματοδοσία της γειτονικής χώρας ένα όνομα το οποίο θα άπτεται της γεωγραφικής της θέσης.

Αναλυτικά το ψήφισμα της Ιεράς Μητρόπολης Ελευθερούπολης

Άπαντες οι ιερείς οι ανήκοντες στην Ιεράν Μητρόπολιν Ελευθερουπόλεως, συνελθόντες εις Σύναξιν κατά την 27ην Ιανουαρίου 2018, εις το Συνεδριακόν Κέντρον της Μητροπόλεως «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος» εν Ελευθερουπόλει και αφού ήκουσαν μετά προσοχής τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην των κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ να αναπτύσση εκτενώς περί της Μακεδονίας και του επιχειρουμένου σφετερισμού του τιμίου και ενδόξου ονόματός της υπό του νεοφανούς κρατιδίου των Σκοπίων απεφάσισαν ομοφώνως:

  • Τάσσονται αναφανδόν παρά το πλευρόν όλων των Ελλήνων, των φρονούντων ορθώς επί του θέματος της Μακεδονίας και πολεμούντων σθεναρώς κατά της απεμπολήσεως του ενδόξου ονόματός της εις έθνος αλλότριον.
  • Διακηρύσσουν την σταθεράν των πεποίθησιν, ότι δύναται το κρατίδιον των Σκοπίων ευκόλως να ονομασθή δι’ άλλου προσφυεστέρου ονόματος, καταλλήλου κυρίως προς την γεωγραφικήν του θέσιν. Αντιθέτως δια του ονόματος Μακεδονία ή παραγώγου αυτού αντιστρατεύεται βαναύσως την ιστορικήν πραγματικότητα και υποθάλπει σκοπούς αθεμίτους.
  • Διαδηλούμεν ότι δεν θα παύσωμεν να διακηρύττωμεν προς πάντας περί της μοναδικότητος της Μακεδονίας και του αναποσπάστου αυτής με το έθνος των Ελλήνων.

Δια τους συνελθόντας ιερείς

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ