Λιμεναρχείο Καβάλας: Εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Μέχρι πότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στις 10:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’άριθμ 2133.1/28057/2019 απόφαση Αρχηγού ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ (ΦΕΚ Β’ 1628/13-05-2019).

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη 2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (2Η ΠΕΔΙΛΣ) Αμ. Ερυθρού Σταυρού 251 Τ.Κ. 65201, 20ς όροφος, γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, από τις 09:00 έως τις 14:00, μέχρι και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.