Συμπαράταξη Πολιτών σε Κώστα Πεφάνη: Πολιτικοί και όχι αδικαιολόγητοι οι λόγοι απουσίας μας από το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης απαντούν στις προειδοποιήσεις ότι ένας δημοτικός σύμβουλος «μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος» αν απέχει αδικαιολόγητα από 3 και πλέον συνεδριάσεις του Σώματος

Απάντηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Κώστα Πεφάνη και στην προειδοποίηση -βάσει Κανονισμού λειτουργίας των συνεδριάσεων του Σώματος- την οποία τους κοινοποίησε με επιστολή του ότι ένας δημοτικός σύμβουλος «μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος» αν απέχει αδικαιολόγητα από 3 και πλέον συνεδριάσεις, δίνουν οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της Συμπαράταξης Πολιτών Άρης Βέρρος, Σωτήρης Σωτηριάδης και Νίκος Μουρτασάγας, υπενθυμίζοντας ότι οι λόγοι της απουσίας τους είναι αμιγώς πολιτικοί και όχι αδικαιολόγητοι.

Η επιστολή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαπιστώνουμε ότι οι απουσίες σας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο οποίο υποχρεούστε να παρευρίσκεστε ανελλιπώς, υπερβαίνουν το όριο που ορίζει το άρθρο 68 Ν. 3852/2010 καθώς και η παρ. 5 του άρθρου 33 του Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία «Δημοτικός σύμβουλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, κηρύσσεται έκπτωτος».

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσχέρειες που έχουν επιφέρει τα επιβληθέντα έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας Covid στον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής και λειτουργίας των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εντούτοις, είμαστε υποχρεωμένοι και υπό τις συνθήκες αυτές να λειτουργούμε και να επιτελούμε κατά νόμο τα καθήκοντά μας.

Για τον λόγο αυτόν σας δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας να παρέχουμε κάθε εφικτή διευκόλυνση με σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή σας στις συνεδριάσεις. Περαιτέρω δε, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις απόψεις σας για τις άνω διαπιστωθείσες συνεχείς απουσίες σας.

Ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
Κωνσταντίνος Πεφάνης

Η απάντηση της Συμπαράταξης Πολιτών

Θέμα: Απάντηση στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1863/25-1-2021, 1864/25/2021 και 1865/25-1-2021 επιστολές του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Κύριε πρόεδρε,
Για να γίνει κατανοητό θα σας επαναλάβουμε τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους η δημοτική μας παράταξη αποφάσισε να απέχει από τις συνεδριάσεις δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων του δήμου Καβάλας. Όπως, άλλωστε, σας έχουμε ήδη ενημερώσει με επιστολή μας στις 3-12-2020 σύμφωνα με την οποία αναφέρουμε ότι: «ο δήμαρχος και η διοίκηση του δήμου Καβάλας, δυστυχώς, μέχρι και σήμερα δεν τηρούν δεσμεύσεις και υποσχέσεις τους και δεν εκτελούν αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων και διοικητικών συμβουλίων. Συνεχίζουν να εμπαίζουν το ανώτερο πολιτικό όργανο του δήμου Καβάλας που είναι το δημοτικό συμβούλιο. Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν και να κρατούν σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Συνεχίζουν να απαξιώνουν τη Δημοκρατία. Ως ένας από τους τελευταίους τρόπους αντίδρασής μας και για όλους τους παραπάνω λόγους, θα απέχουμε από τις συνεδριάσεις των δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων του δήμου Καβάλας μέχρι την ανάκληση της έφεσης από τη δημοτική αρχή».

Σας επισυνάπτουμε για ακόμη μια φορά ολόκληρη την επιστολή με ημερομηνία 3-12-2020 (μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ).

Με εκτίμηση,
Οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Άρης Βέρρος,
Νίκος Μουρτασάγας,
Σωτήρης Σωτηριάδης