Καβάλλα, 1937-38: Οι εορτασμοί για την Απελευθέρωση της πόλης

Ένα απάνθισμα φωτογραφιών και δημοσιευμάτων από τον Τύπο της εποχής εκείνης

||  Ιστορικά και άλλα σημειώματα  ||


 

Του Ζήση Α. Βαπορίδη

 


25.06.1937. Εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκης

Η ΚΑΒΑΛΛΑ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΛΑ, 25.-Ὁλόκληρος ἡ πόλις μας παρουσιάζει πανηγυρικὴν ὂψιν ἐπὶ τῷ αὐριανῷ ἑορτασμῷ τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως της. Εἰς ὃλας τὰς κεντρικὰς ὁδοὺς, ἒχουν στηθῇ μεγαλοπρεπεῖς ἀψῖδες, τμήματα δὲ τοῦ στρατοῦ ἒφθασαν σήμερον διὰ νὰ μετάσχουν εἰς τὴν μεγάλην παρέλασιν. Συμφώνως πρὸς τὸ καταρτησθέν πρόγραμμα τὴν 5,45΄μ.μ. θὰ γίνῃ ἡ ἀναπαράστασις τοῦ εἲσπλου τῆς «Δόξης» ἣτις κατέλαβε τὴν Καβάλλαν. Τὴν 6 μ.μ. ἡ «Δόξα» θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν λιμένα ὃπου θὰ ἀποβιβασθῇ τὸ ἂγημα, ἀξιωματικὸς δὲ αὐτοῦ θὰ κατευθυνθῇ πρὸς τὴν ἀλυσσοδεμένην κόρην, τὴν ἀναπαριστῶσαν τὴν Καβάλλαν καὶ θὰ θραύσῃ τὰ δεσμά της. Ἡ πομπὴ άκολούθως θὰ κατευθυνθῇ εἰς τὸν Δημοτικὸν κῆπον, ὃπου ὁ Δήμαρχος κ. Μπαλάνος θὰ προσφωνήσῃ καταλλήλως καί θὰ στέψῃ τὸ Ἡρῶον. Καθ’ ὃλον τὸ διάστημα ἡ ἀγορά θά παραμείνῃ κλειστή. Τὴν 10 μ.μ. εἰς τὸν περίβολον τοῦ σχολείου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου θὰ λάβῃ χῶραν μουσικόν πρόγραμμα.

Ἐπ’εὐκαιρία τῶν έορτῶν καὶ κατόπιν πρασκλήσεως ὑπὸ τοῦ Δήμου ἀφίκετο εἰς τὴν πόλιν μας ὁ ἀντιναύαρχος κ. Ἀντώνιος Κριεζῆς κυβερνήτης κατά τοὺς άπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῆς «Δόξης» ἣτις ἀπεβίβασε τὸ πρῶτον ἂγημα εἰς Καβάλλαν. Αὓριον προερχόμενος ἐκ Κομοτηνῆς ἀφικνεῖται εἰς τὴν πόλιν μας ἳνα παραστῇ εἰς τὰς ἑορτὰς ὁ Γεν. Διοικητὴς Θράκης κ. Κάβδας.

Τὴν Κυριακὴν θά γίνῃ μεγάλη παρέλασης καί δοξολογία εἰς τὸν μητρπολιτικὀν ναὸν καὶ τὸ ἀπόγευμα εἰς το στάδιον θὰ γίνουν στρατιωτικαὶ ἐπιδείξεις.

Τὴν Τρίτην θά γίνῃ προσκύνημα εἰς τὴν ἀρχαίαν πόλιν τῶν Φιλίππων, ὃπου θά τελεσθῇ Ἑσπερινός ἐντὸς τῆς  ἀνακαλυφθείσης ἀρχαιοτάτης βασιλικῆς.

Ἐκεῖ θὰ ὁμιλήσῃ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καβάλλας καὶ άκολούθως οἱ προσκυνηταὶ θά μεταβῶσιν εἰς τὸ ἀρχαῖον θέατρον τῆς πόλεως ὁπου οἱ μαθηταὶ τῶν σχλείων θὰ ἀπαγγείλουν πατριωτικά ποιήματα.

Φωτογραφία Ι. Καπάιου

Οι εκδηλώσεις στους Φιλίππους

Σκόπιμα η προπαγάνδα της 4ης Αυγούστου έκρινε πως η απελευθέρωση της Καβάλας έπρεπε να γιορταστεί πανηγυρικά τον Ιούνιο του 1937 και επετειακά με τη συμπλήρωση της 25ετίας τον Ιούνιο του 1938!

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και οι επίσημοι στους Φιλίππους

26.06.1937. Εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκης

ΚΑΒΑΛΛΑ, 26.- (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). Ἐν μέσῳ ἀτμοσφαίρας πατριωτικῶν ἐκδηλώσεων καὶ γενικῆς συγκινήσεως ἢρχισαν σήμερον αἱ ἑορταὶ τῆς ἐπετείου τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Καβάλλας. Ἡ πόλις μας ἀπὸ τῆς πωΐας παρουσιάζει ἑορτάσμον ὃψιν πλέει δὲ ἀπὸ ἂκρου εἰς ἂκρον εἰς τὸ γαλανόλευκον χρῶμα. Εἰς ὃλας τὰς κεντρικὰς ὁδοὺς, ἒχουν στηθῇ μεγαλοπρεπεῖς ἀψῖδες.

Τὸ ἀπόγευμα ἀφίκετο εἰς τὴν πόλιν μας ὁ Γεν. Διοικητὴς Θράκης κ. Κάβδας. ἳνα παραστῇ εἰς τὰς ἑορτὰς, ὡς καὶ οἱ Δήμαρχοι Κομοτηνὴς, καὶ Ξάνθης καὶ οἱ πρόεδροι τῶν κοινοτήτων τῆς περιφερείας.

Τὴν 5ηνμ.μ. ἐξεκίνησεν ἡ μεγάλη πομπή, ἀποτελουμένη ἀπὸ 100 καί πλέον κορίτσια, μὲ ἐθνικὰς ἐνδυμασίας, ἀπό τοὺς ἐπισήμους καὶ τοὺς μαθητὰς τὼν σχολείων, κατευθυνομένη πρός τὴν πλατείαν Δόξης.

Ἐκεῖ εἶχε στηθῇ ἐξέδρα ἐφ’ ἧς ἲστατο ἡ δ/νὶς Φέσσα ἀλυσσοδεμένη συμβολίζουσα τὴν μέχρι τοῦ 1913 ὑπόδουλον Καβάλλαν, πέριξ δὲ αὐτῆς εἶχον παραταχθῇ ἂλλαι νεάνιδες λευχημωνοῦσαι μὲ στολὰς ἀρχαϊκὰς καὶ τοπικὰς.

Στην πλατεία «Δόξας»

Ὃταν οἱ ἐπίσημοι μετά τῆς πομπῆς  τῶν νεανίδων ἒφθασαν τὴν 5,40 μ.μ. εἰς τὴν πλατείαν Δόξης ἔδόθη τὸ σύνθημα τοῦ εἲσπλου τῆς «Δόξης» (τοῦ τορπιλλοβόλου ποὺ  κατέλαβε τὴν Καβάλλαν, τὸ ὁποῖον ἐν προκειμένῳ ἀντικαθιστᾶ ἡ θαλαμηγὸς τοῦ κ. Κουγιουμτζόγλου «Ελληνὶς».

Ὲπὶ τῆς «Δόξης» ἐπέβαινον παλαιοὶ  Καβαλλιῶται  οἱ ὁποῖοι εἶχον μεταβῇ διὰ λέμβων ἀπὸ Καβάλλας εἰς Θάσον διὰ νὰ εἰδοποήσουν τὸν έκεῖ ἠγκυροβολημένον ἑλληνιὸν στὸλον, ὃτι οἱ Βούλγαροι εἶχον ἐγκαταλείψῃ τὴν πόλιν καὶ ὃτι ὁ πληθυσμὸς ἀναμένει τοὺς ἐλευθερωτὰς του.

Τὴν 5ην μ.μ. χαρμόσυνοι συριγμοὶ ἀγγέλλουν τὸν  εἲσπλουν τῆς «Δόξης» εἰς τὸν λιμένα καὶ ὃλων τὰ βλέμματα προσηλοῦνται μετά συγκινήσεως πρὸς αὐτὴν.

Μόλις ἐπλεύρησεν ἡ «Δόξα» κατῆλθε ἀγημα ναυτῶν καὶ οἱ ἐπ’αὐτῆς ἐπιβαίνοντες παλαιοὶ  Καβαλλιῶται  καὶ ὁ ἀρχικελευστὴς κ. Καθάριος ἀνέρχεται ἐπὶ  τῆς έξέδρας καὶ θραύει τὰ δεσμά τῆς δεσμώτηδος κόρης ἣτις ἀναλύεται εἰς λυγμοὺς.

Οὐρανομήκεις ζητοκραυγαὶ καλύπτουν τὴν ἀτμόσφαιραν.

Ἀκολούθως ὁ κ. Δήμαρχος προσφωνεῖ τὴν κόρην τὴν ἀναπαριστῶσαν τὴν Καβάλλαν  καὶ εὐχαρηστεῖ τὸν παριστάμενον ναύαρχον κ, Κριεζῆν ὃστις ἦτο κυβερνήτης τότε τῆς Δόξης,

Μετὰ ταῦτα ἡ πομπὴ ξεκινά ἐκ τῆς πλατείας καί κατευθύνεται είς τόν Δημοτικὸν κῆπον.

Οδός Ομονοίας με την Αψίδα

Στη μεγάλη  παρέλαση προηγούταν η μουσική της φρουράς και  άγημα ναυτών, του Πολεμικού Ναυτικού, ακολουθούσαν κορασίδες με αρχαιοπρεπείς εσθήτες, και μαθήτριες με εθνικές ενδυμασίες, νέοι της ΕΟΝ και η μαθητιώσα νεολαία. Διά των οδών δε  Κουντουριώτη, Ομονοίας (όπου υπήρχε αψίδα),  στη συνέχεια δια της Ί. Δραγούμη και Βενιζέλου  κατέληξαν στον Δημοτικό κήπο.

Όπου του υποδέχθηκε η Μουσική του Δήμου. Ἐκεί ὁ Δήμαρχος Μπαλάνος στέφει τὸ Ἡρώο τῶν πεσόντων καὶ  προσφωνεῖ καταταλλήλως ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τὸ Δημαρχεῖον.

Ο Δήμαρχος Καβάλλας Αθ. Μπαλάνος

Τὴν ἑσπέραν παρετέθη δεῖπνον πρὸς τιμήν τῶν ἐπισήμων εἰς τὸ “Φάληρον”, τὴν 10ην  νυκτερινὴν ἐξετελέσθη μουσικὸν πρόγραμμα εἰς τό παλαιὸν γυμαστήριον. Αὒριον θά γίνη μεγάλη  παρέλασης στρατοῦ  καί τῶν σχολείων καί δοξολογία εἰς τὸν Ἃγιον Παῦλον, τὸ δὲ ἀπόγευμα στρατιωτικαί ἐπιδείξεις εἰς τὸ γυμναστήριον.

1938

27.06.1938. Εφημερίδα Ακρόπολις Αθηνών

ΚΑΒΑΛΛΑ. 27 Ἰουνίου 1938. Μετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μεγαλοπρεπείας ἑορτάσθη σήμερον ἐνταῦθα ἡ 25η ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Καβάλλας. Ἡ πόλις ἀπὸ πρωΐας ἒπλε εἰς τὸ κυανόλευκον. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ ὑπῆρξεν ἐνθουσιώδης καὶ ὁλοκληρωτικὴ. Ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν ἐπροκάλεσεν ἡ πρώτη ἐμφάνισης τῆς Ε.Ο.Ν.ἡ ὁποία ἐχειροκροτήθη ζωηρῶς καὶ ἐπευφημήθη ὑπὸ τοῦ πλήθους.

Πρὸ τοῦ δημοτικοῦ κήπου εἶχε στηθῇ μεγαλοπρεπὴς ἀψὶς καί ἐξέδρα διά τοὺς ἐπισήμους, ἀπὸ τῆς ὁποίας παρηκολούθησαν τὴν παρέλασιν. ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ὁ Γεν. Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως Θράκης κ. Εὐάγγελος Καλαντζῆς, ὁ Νομάρχης Καβάλλας κ. Δαμουρᾶς, ἐπίσης παρέστησαν οἱ στρατηγοὶ κ.κ. Πικολαρέας καὶ Πρωτόπουλος, ἂπαντες οὁ ἀξιωματικοὶ τῆς φρουρᾶς, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Δήμαρχος Ξάνθης, ἡ Δημογεροντία καὶ οἱ Ὃμηροι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης μὲ τὰς ἐθνικάς των ἐνδυμασίας.

Τὴν 10,15 πρωϊνὴν ἐψάλη δοξολογία, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως, μεθ’ ἂπαντος τοῡ κλήρου. Τὴν 11,15 π.μ. ἐγένετο κατάθεσις στεφάνων εἰς τὸ ἡρώον τῶν πεσόντων, Στεφάνους κατέθεσαν ὁ ναύαρχος Μαυρομιχάλης, ὁ Γεν. Γραμματεὺς τῆς Διοικήσεως Θράκης ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως, ὁ Δήμαρχοςκ. Μπαλάνος, ἡ Ἐθνικὴ Νεολαία, οἱ Παλαιοί Πολεμισταί, οἱ Πρόσκοποι.

Τὴν 11,30 π.μ. έγένετο παρέλασις τοῦ Στρατοῦ, τῶν Παλαιῶν Πολεμιστῶν, τῆς Νεολαίας, τῶν Σχολείων, τῶν ὀρφανώσεων καὶ τῶν έργατικῶν σωμαγείων.

Ἐπίσης ἒλαβον μέρος νεάνιδες μὲ ἀρχαίας ένδυμασίας ἐπί ἀνθοστολίστων ἀρμάτων καί κανηφόροι παρθένοι, αἱ ὁποῖαι ἒρραινον τό κοινὸν μὲ ἂνθη.

Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς παρελάσως ἢσαν αἱ μουσικαὶ τοῦ Δήμου καὶ τῆς φρουρᾶς Καβάλλας.

27.06.1938 Εφημερίδα Ακρόπολις Αθηνών

Η ΚΑΒΑΛΛΑ ΕΩΡΤΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΛΑ 27.- (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). Μὲ ἐξαιρετικὴν μεγαλοπρέπειαν ἡ πόλις μας ἑώρτασε τὴν Κυριακήν τὴν 25ετηρίδα ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως της. Ἡ πόλις εἶχεν ἑορτάσιμον ὂψιν καὶ ἐξύπνησε μὲ 21 κανονιοβολισμοὺς αἱ δὲ μουσικαὶ τῆς φρουρᾶς καὶ τοῦ Δήμου περῆλθον τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως ἀνακρούουσαι διάφορα ἐμβατήρια.

Τὴν 10ην π.μ. ἐγένετο εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου δοξολογία, εἰς ἣν παρέστησα αἱ ἀρχαὶ καὶ πλῆθος κόσμου. Τὸν πανηγυρικὸν ἐξεφώνησεν ὁ δικηγόρος κ. Σωτηριάδης.

Μετά τὴν δοξολογίαν οἱ ἐπίσημοι  καὶ τὸ πλῆθος, κατευθύνθησαν εἰς τὸ Ἡρῶον τῶν πεσόντων, ὃπου ὁ Δήμαρχος κ. Μπαλάνος  κατέθεσε στέφανον καὶ ἐχαιρέτησε δι’ «λίγων τοὺς πεσόντας.

Ὡμίλησεν ὁ  Γεν. Γραμμ. τῆς Διοικήσεως  Θράκης κ. Καλαϊτζῆς. Ἀκολοῦθως οἱ ἐπίσημοι ἀνῆλθον ἐπὶ στηθείσης ἐξέδρας καὶ παρηκολούθησαν τὴν παρέλασιν τοῦ στρατοῦ, τῶν σχολῶν καὶ τῶν διὰ πρώτην φορὰν ἐμφανιζομένων ἐν στολῇ φαλαγγιτῶν Καβάλλας καὶ τῆς περιφερείας .

Μετὰ τὴν παρέλασιν ὁ Δήμαρχος ἐνεχείρησεν εἰς τὀν ναύαρχον κ. Μαυρομιχάλην ψήφισμα τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου, διὰ τοῦ ὁποίου  ἀνακυρηρύσεται ἐπίτιμος πολίτης διὰ τὰς προσφερθείσας πρὸς τὴ ν Καβάλλαν ὑπηρεσίας του.

Τὸ ἑσπέρας ἐγένετο λαμπαδηφορία καὶ ἐφωταγωγήθησαν τὰ δημόσια  καταστήματα κ.λ.π.

27.06.1938. Εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκης

ΚΑΒΑΛΛΑ, Ίούνιος (Τοῦ ανταποκριτοῡ μας.- Εἰς τὴν μεγαλοπρεπῃ παρέλασιν, ἡ ὁποία έγένετο είς τἠν πόλιν μας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἀπελευρώσεως της, ἒλαβον μέρος καὶ αἱ μαθήτριαι […] μὲ ὣραίας ἀρχαϊκὰς ἐνδυμασίας αἱ ὁποῖαι συνόδευαν ἂρμα, έπὶ τοῦ ὁποίου ἳστατο ἡ δἴς Ἐλευθερία Ἀνανιάδου, ὑποδυομένη τὴν Ἐλευθερωμένην Καβάλλαν.

Τὸ ἂρμα ἒσυρον πρόσκοποι, εἲποντο δέ αὐτοκίνητα ἐπί τῶν ὁποίων ἳσταντο κόραι μὲ λευκὰς ἀρχαϊκὰς στολάς ραίνουσαι τὴν ὁδόν μὲ ἂνθη. Τοῦ ἂρματος εἲποντο τά Γυμνάσια, ἡ Ἐμπορική σχολή, το ὀρφανοτροφεῖον θηλαίωνν, οἱ ναυτοπρόσκοποι, οἱ Πόντιοι ὁπλαρχηγοὶ ἐν στολῇ, τὰ σωματεία ἐργατῶν, στρατός καὶ τά μέλη τῆς Ε.Ο.Ν.

Μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία που έχει ληφθεί μεταξύ 1938 και 1940 από τον Ι. Καπάιο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ως προς τις στολές. Οι αξιωματικοί εμφανίζονται με επίσημες στολές όσο και με στολές υπηρεσίας Νο4. Οι στρατιώτες φορούν ποικίλα καλύμματα κεφαλής, ενώ παρατηρούνται δύο διαφορετικοί τύποι χιτωνίου: Η πλειονότητα φορά το σχέδιο του 1938, ενώ ο άνδρας στο δεξιό άκρο της πρώτης σειράς φορά το παλαιότερο σχέδιο του 1908.

Ένα άγημα παρελάσεως για τον ετήσιο εορτασμό της απελευθερώσεως, με οπλισμό το καθιερωμένο τυφέκιο Μάνλιχερ-Σενάουερ του 1903. Οι άνδρες φορούν ελαφρά θερινή στολή, κράνος τύπου M34/39 και μονή θήκη πυρομαχικών τύπου M 1908 στη ζώνη τους.

26.06.1938: Άγημα παρέλασης 25ης Επετείου Απελευθέρωσης (Καβάλλα)

Το μεταλλικό έμβλημα του σχηματισμού στον οποίο ανήκουν είναι εμφανές στον γιακά τους. Αξιοσημείωτες είναι οι οριζόντιες κίτρινες λωρίδες των Δοκίμων Υπαξιωματικών στον αριστερό βραχίονα, οι διαφορετικές αποχρώσεις που παρατηρούνται στα χιτώνια, καθώς και η διαφορά αποχρώσεως ανάμεσα στο χιτώνιο και το παντελόνι.

Μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία που έχει ληφθεί μεταξύ 1938 και 1940 και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ως προς τις στολές.

Η πλατεία Δόξης διακοσμημένη για την τελετή.

02.07.1938. Εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκης

ΚΑΒΑΛΛΑ. 2 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας). Προτοφανῆς εἰς ένθουσιασμὸν καὶ ἐκδηλώσεις ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὴν Α.Β.Υ. τὸν Διάδοχον ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως μας ὑπῆρξεν ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Πολὺ πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ «Αὒρα» κόσμος πολὺς συνεκεντρώθη συνωθούμενος εἰς τὴν πρὸ τοῦ Αἰγυπτιακοῦ μαυσωλείου ἀποβάθραν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐστήθη μεγαλοπρεπῆς άψἰς ἀπὸ δάφνας, ὃπου θὰ ἀπεβιβάζετο ὁ Ὑψηλὸς ἐπισκέπτης.

Ἡ ἐμφάνισης τῆς «Αὒρας» ήλέκτρισε τὰ πλήθη τὰ συγκεντρωμένα εἰς τὰ ὑψώματα ἀπὸ τῆς συνοικίας τῆς Παναγίας μέχρι τοῦ «Φαλήρου»».

Ὃταν τὸ κομψὸν κατάλευκον βοηθητικὸν τοῦ στόλου μας ἐπλησίαζεν έχαιρετίσθη ἀπὸ 21 κανονιοβολισμοὺς ἐνῷ τὰ ἐν τῷ λιμένι πλοῖα ἢρχισαν συρίζοντα χαιρετιστηρίως.

Ἡ «Αὒρα» εἰσελθοῦσα εἰς τὸν λιμένα ἐστάθη παρά τόν ὃπιθεν τοῦ Τελωνείου χῶρον. Ἀμέσως ὁ Γεν. Διοικητὴς Θράκης κ. Κάβδας συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Νομάρχου κ. Δακουρᾶ τοῦ ἀνωτάτου στρατιωτικοῦ διοικητοῦ καὶ τοῦ Λιμενάρχου κ. Μαργιέτη ἐπεβιβάσθησαν διὰ βενζινακάτου εἰς τὸ πολεμικὸν καὶ ηὐχήθησαν είς τὴν Α.Β.Υ. τὸ «ὡς εὒ παρέστη».

Ἐπὶ τῆς «Αὒρας» ὁ κ. ὑπουργὸς παρέμεινε συνομιλῶν μετά τοῦ Διαδόχου ἐπί δύο σχεδόν ὣρας.

Ἐν τῷ μεταξὺ παρὰ τὸν ἀφόρητον καύσωνα τά πλήθη ἐπυκνοῦντο συνεχῶς εἰς τὴν παραλίαν ἀναμένοντα μετ’ ἀδημονίας τὴν ἀποβίβασιν τοῦ Διαδόχου.

Κατά μῆκος τῆς ἀποβάθρας εἶχε παραταχθῇ δύναμις στρατοῦ, ἡ στρατιωτική μουσική, τιμητική δὲ φρουρά μὲ σημαοφόρον ὑπολοχαγόν ἐφερε τὴν ἱστορική σημαίαν τοὖ 25ου συντ/τος.

Κατά μῆκος τῆς ζώνης ἐκ δαφνῶν ἐτάχθησαν αἱ μαθήτριαι τῆς βιοτεχνικῆς σχολῆς, τὰ μέλη τῆς έθνηκῆς νεολαίας, ὃλα τὰ ἐργατικά σωματεῖα κατὰ μῆκος δέ τῆς ὁδοῦ ἀπὀ τοῦ δημοτικοὺ κήπου μέχρι τῆς στρατιωτικῆς  λέσχης οἱ πρόσκοποι οἱ ναυτοπρόσκοποι καὶ λυκόπουλα.

Πρὸ τῆς ἐξέδρας καί εἰς τὸν πρό τῆς θαλάσσης χῶρον εὑρίσκοντο τὰ προεδρεία τῶν ὀργανισμῶν, ὁλόκληρον τὸ Δημοτικὸν συμβούλιον, οἱ προϊστάμενοι καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, εἰς τὴν ἐξέδραν δέ ὁ νομάρχης κ. Δαμουρᾶς ὁ Δήμαρχος κ. Μπαλάνος, ὁ διευθυντὴς τῆς νομαρχίας κ. Γερομῆτσος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Σ. Μητροπολίτου πρωτοσύγγελος Χριστίδης, ὁ ἀνώτερος στρατιωτικὸς διοικητὴς μετὰ τῶν ἐπιτελῶν του, ὁ διοικητὴς χωροφυλακῆς κ. Ἀναστασόπουλος καὶ οἱ πρόξενοι.

Ἡ ἀποβίβασις: Τὴν 4,30 μ.μ. ἀκριβῶς ἡ Α.Β.Υ.ὁ Διάδοχος έπιβιβασθεὶς βενζινακάτου πλησιάζει πρὸς τὴν ἐξέδραν. Τά πλήθη ὲπὶ τῇ ἐμφανίσῃ του ἐκσποῦν εἰς οὐρανομήκεις ζητοκραυγὰς.

Ἡ προσφώνησις του Δημάρχου: Ἡ Καβάλλα θὰ εύγνωμονῇ πάντοτε τὸν Βασιλικὸν μας οἶκον. Ὑπὸ τῶν αἰσθημάτων τούτων κετεχόμενος παρακαλῶ ὃπως μοὶ ἐπιτρέψητε νὰ ἀναφωνησω: Ζήτω ἡ Ἐθνική Δυναστία.: Ζήτω ὁ Βασιλεύς. Ζήτω ὁ Διάδοχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Θρόνου. Ζητοκραυγαὶ καλύπτουν τοὺς τελευταίους λόγους.

Μετά ταῦτα ἡ θυγάτηρ τοῦ Δημάρχου προσφέρει εἰς τὸν Διάδοχον ὡραιοτάτην ἀνθοδέσμην. Κατόπιν ἡ Α.Β.Υ.ὁ Διάδοχος ἐπεβιβάσθη τοῦ ἀναμένοντος αὐτοκινήτου. Ὃταν ὃμως ἀντίκρυσε τὴν πολεμικὴν σημαίαν τοῦ συντάγματος κατέρχεται καὶ χαιρετᾶ αὐτὴν ἐνῶ ἡ στρατιωτικὴ μουσικὴ ἀνακρούει τὸν ἐθνικὸν ὓμνον. Ἡ Α.Β.Υ.ὁ Διάδοχος ἀκολουθούμενος ἀπὸ τοὺς ὑπασπιστάς του κ. Βλάχο ἀντιπλοίαρχο, Γούσιο ἀνισυνταγματάρχη καὶ λοιποὺς ἐπισήμους κατευθύνεται πρὸς τοὺς προσκόπους.

Ὁ ἀρχηγὸς αὐτῶν κ. Κουκουλιός τὸν προσφωνεῖ δι’ ὁλίγων. Ἓνας μικροσκοπικὸς πρόσκοπος μὲ ἐξαιρετικὸν θάρρος καί ψυχραιμίαν προχωρεῖ πρὸς τὴν Α.Β.Υ. καί τοῦ προσφαίρει ἓν κάνιστρον πλῆρες ἀνθέων καὶ τὸν χαιρετᾶ δι’ ὁλίγων.

Ἡ Α.Β.Υ.ὁ Διάδοχος κατενθουσιασμένος καί χαμογελῶν τοῦ σφίγγει τὸ χέρι καὶ τὸν εὐχαριστεῖ θερμῶς.

Τιμώμενα πρόσωπα της γιορτής ήταν οι επιζώντες ήρωες των γεγονότων της απελευθέρωσης της πόλης όπως ο ναύαρχος Στυλιανός Μαυρομιχάλης, ήρωας των Μακεδονικών Αγώνων επί τουρκοκρατίας. Έδρασε ως υποπρόξενος της Ελλάδας στην Καβάλα με το όνομα, Μαυρομάτης. Μετείχε ως ανθ/πλοίαρχος την ημέρα της απελευθερώσεως.

Αλέξανδρος Ιωάννου (;) Κριεζής: Μετείχε ως αντιπλοίαρχος την ημέρα της απελευθερώσεως της πόλης και ήταν ο πρώτος διοικητής της.