Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 16.01.2017 (διαβάστε τα θέματα)

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, στις 13:00, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β. 1.1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2.Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3.Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
4.Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων –μηχανημάτων – δικύκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων έτους 2017», των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.