Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 07.02.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, στις 10:00, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1.Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2.Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων οικον. έτους 2017.
3.Ψηφίσεις πιστώσεων για την συνέχιση εκτέλεσης έργων και μελετών έτους 2017.
4. Ψηφίσεις πιστώσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2017.
5. Αυτεπάγγελτες εκταφές των ενταφιασμένων έτους 2006.
6. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
7. Αποδοχή δωρεάς Η/Υ και ποσού 200€ από το σύλλογο “ΦΙΛΟΣ” Νυρεμβέργης.