Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 17.02.2017 (όλα τα θέματα)

Συνεδριάζουν την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, στις 10:00, στο Δημαρχείο, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

 

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης- αγροτεμαχίων (πρώην σχολικός κλήρος) Δήμου Καβάλας.
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017».
5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2017».
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων και αποκαταστάσεις ζημιών από τροχαία ατυχήματα έτους 2017».
7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2017».
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές για την διαρρύθμιση των χώρων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας».
9. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
10. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Καβάλας έτους 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.401,12 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
11. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.