Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 07.04.2017 (όλα τα θέματα)

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό υποθέσεων κατά των εταιρειών «ENERGA» και «ΗΕLLAS POWER» : 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 186.423,70 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
4. Εισήγηση για μη άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) επί υπόθεσης επιδικάσεως αποζημιώσεως ύψους 1.094,80 € εξ αιτίας πτώσης δένδρου του πεζοδρομίου σε σταθμευμένο επί της ενταύθα οδού Βουλγαροκτόνου αριθ.2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
6. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Φιλίππων 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.844,88 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.