Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 08.06.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων
2. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων
3. Έγκριση Σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας
4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού-Πολιτισμού, – Περιφέρεις ΑΜΘ-Δήμου Καβάλας-ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, (60ο Φεστιβάλ Φιλίππων) και ορισμός μέλους στην Επιτροπή παρακολούθησης
5. Τροποποίηση εν μέρει της υπ΄αριθμ. 221/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Δήμου Καβάλας και Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)
6. Έγκριση της με αριθμό 174/15.05.2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 102/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016
8. Απόρριψη την από αριθμ. Πρωτ.: 20418 /03-05-2017, Ένσταση της Κ/Ξ Ιατράκης Ιωάννης – Μπουμπούνας Μιχαηλίδου Ο.Ε. για το έργο του θέματος, που κατατέθηκε Ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας, κατά της αριθμ. πρωτ: 15929/13-4-2017 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας και κάθε άλλου έγγραφου που τη συνοδεύει για το Υποέργου 1:«Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και του Κτιρίου Διοίκησης–Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου της Παιδόπολης» της Ενταγμένης Πράξης: «Αναβάθμιση χώρων Φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας»
9. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
11. Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας», με κωδικό MIS 5001360 και έγκριση εκτέλεσης του ομότιτλου υποέργου 1
12. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη» στην πρόσκληση «ΟΧΕ_1 – Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
13. Ενημέρωση και έγκριση κατάθεσης προτάσεων στα προγράμματα α) Interreg Europe, και β) CBC Black Sea Basin 2014-2020
14. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ομονοίας 54 στη Δ.Κ. Καβάλας ιδιοκτησίας Ανωτίδου Μαρίας
15. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2016»
16. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Αποδυτηρίων Κολυμβητηρίου Καβάλας»
17. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευές- επισκευές- συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
19. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό: «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους», ψήφιση πίστωσης κλπ
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές συντηρήσεις στο μονοπάτι της Παλαιάς Καβάλας»
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2014»
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα της Λεύκης»
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τριών Γεφυριών στο αγρόκτημα Κρηνίδων»
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Γραφείου Διοίκησης Δημοτικής Αγοράς Καβάλας»
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές στο 5ο και 6ο Νηπιαγωγείο Καβάλας».
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Ν. Καρβάλης»
27. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015»
28. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Παλαιού Μεντρεσέ στις Καμάρες, επανάχρηση του ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του και ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των οδών Παλαιού Υδραγωγείου και Λάμπρου Κατσώνη»
29. Έγκριση ή μη εκποίησης Δημοτικής έκτασης
30. Επανυποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λαζίδου Θάλειας – Ευθυμίας στα Ο.Τ. 57 & Ο.Τ. 60Α στο Παληό Καβάλας
31. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
32. Παραχώρηση Κολυμβητηρίου για διεξαγωγή αγώνων
33. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων
34. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «Ποταμουδίων» για διοργάνωση αγώνων
35. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)
36. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί της πλατείας Καραολή και Δημητρίου
37. Περί διοικητικής αποβολής ή μη και αποζημίωσης του πρώην μισθωτή του κυλικείου του Δήμου Καβάλας
38. Εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 67,05 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη
39. Εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας Κρηνίδων
40. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 90/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας
41. Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων Δήμου Καβάλας
42. Τροποποίηση ή μη του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης του υπ’ αρ. 407 οικοπέδου στο Ο.Τ. 47 της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης, μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της Άννας Χατζηθεοδώρου του Μωϋσή ως προς την επωνυμία του μισθωτή και του εγγυητή
43. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
44. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 218,79 € στον κο ΣΑΛΠΙΓΚΤΗ ΧΡΗΣΤΟ»
45. Διαγραφή πιστωτικών τιμολογίων και παραστατικών
46. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
47. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
48. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 882,00 € στην κα Λαφτσίδου Αικατερίνη
49. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από τον κα. Ελένη Τσίτρα του Δημητρίου
50. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2017 υπ. αριθμ 5
51. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Αθήνα, για συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, με τους αρμόδιους παράγοντες στο ΤΑΙΠΕΔ για τα διόδια και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων
52. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε, στις 12 Μαΐου 2017
53. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε δύο συνεδριάσεις των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜ-Θ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ/ΑΜ-Θ, στις 29 Μαΐου 2017
54. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις