Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 23.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του Νο 16 καταστήματος στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς στην άσπρη Άμμο Καβάλας.
6. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Επισκευές – Κατασκευές – Συντηρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
7. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
8. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για το έργο «Εγκατάσταση Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού από Πράσινα Απόβλητα του Δήμου Καβάλας».