Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 15.01.2018 [όλα τα θέματα]

Η πρώτη συνεδρίαση του Σώματος για το 2018 - Της συζήτησης των θεμάτων θα προηγηθεί το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας από τον Μητροπολίτη Στέφανο

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί το κόψιμο της πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου κ. Στεφάνου.

Η ημερήσια διάταξη

1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (Αρ. πρωτ: 66096/19-12-2017) που κατατέθηκε Ενώπιον της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας. Κατά της Αριθμ. 63475/4-12-2017 απόφασης του Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας περί επιβολή ποινικών ρητρών και κάθε άλλου εγγράφου που την συνοδεύει.
2. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2017»
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016»
4. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων, κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016»
5. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «κατασκευές – επισκευές – συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων»
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «επισκευές τρούλου εκκλησίας κοιμητηρίων Καβάλας και κτιρίου γραφείων προσωπικού»
7. Έγκριση αναγκαιότητας πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δέκα (10) ατόμων γενικών καθηκόντων χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών στη Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών
8. «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018» ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
9. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Γιώργου Γραμμένου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» και αντικατάστασή του»
10. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών
11. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
12. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών