Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 28.02.2018 [όλα τα θέματα]

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Περί ανάκλησης της υπ’αριθμ. 52/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
4. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2018».
5. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018».
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018».
7. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού οικοπέδου στην οδό Ισμήνης».
8. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – βελτιώσεις – εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
9. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού ΙΙ, για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ».
10. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας φυτικού υλικού – υλικών κηπευτικής – φυτοπαθολογικού υλικού, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού καθώς και της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.