Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 30.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στις 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης των Νο 1.18 και Νο 1.25 (Ε13) καταστημάτων του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι.
4. Εξέταση ένστασης της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Ιωάννης Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε. – Αλέξανδρος Τσαρουχάς του Στυλιανού» κατά της υπ΄ αριθ. 82/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους»».
5. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Μελέτη Ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδόυ Κομνηνών».
6. Αποκατάσταση ζημιών στο Νεκροταφείο Καβάλας.
7. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης (Υποέργο 2)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.655,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
8. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις υπηρεσίες «Συντήρηση Αντικειμένων (Υποέργο 7) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» πράξης Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού) MIS 5000308».