Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 25.05.2018 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπάνης.
2. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση πρακτικού: Περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις υπηρεσίες με τίτλο «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας».
6. Έγκριση πρακτικού περί κατακύρωσης της Σύμβασης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
7. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2018».