Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 21.06.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση πρακτικού περί άγονης, της επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Νο1.18 και 1.25 (Ε13) καταστημάτων του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας Περιγιαλίου.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων: 1) Κρηνίδων, 2) Φιλίππων και 3) Πολυστύλου – Δάτου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.
5. Εισήγηση επί της από 11.06.2018 (αριθ.πρωτ.εισερχ.20329/11.06.2018) αιτήσεως του Ραμπίδη Ανέστη του Χρήστου, υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας, για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο : Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας . Δικάσιμος : 23.07.2018 .
6. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) του Μυστερούδη Γεωργίου και Μυστερούδη Ιωάννη (κατάθεση 11 Απριλίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι την 20 Ιουλίου 2018).
7. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) του Τουβλατζή Λεωνίδα κατά της Φλώρας, χήρας Δοξάκη Θεοφίλου, το γένος Σωτηρίου και Ειρήνης Τουβλατζή (κατάθεση 10 Απριλίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι 19 Ιουλίου 2018).
8. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) της Βασιλικής χήρας Νικολάου Σιδηρόπουλου, το γένος Ευσταθίου και Αναστασίας Τζουτζούλη, κατά του Δήμου Καβάλας και του Ελληνικού Δημοσίου, (κατάθεση 28 Μαρτίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι 6 Ιουλίου 2018).
9. Έγκριση πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην Περιοχή Καπνεργάτη».
10. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κομνηνών».