22 χιλ. ευρώ για την μελέτη ανάπλασης της οδού Φιλίππου

Υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο μελετητή προκειμένου να διευθετηθεί η χρήση και η λειτουργία της, παράλληλα με ένα τμήμα της οδού Κομνηνών

Υπογράφηκε την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, από τον Δήμο Καβάλας και τον ανάδοχο μελετητή, η σύμβαση για τη «μελέτη ανάπλασης της οδού Φιλίππου και τμήματος της οδού Κομνηνών» της πόλης της Καβάλας, συνολικής δαπάνης 22.095 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αυτό εκτιμήθηκε από τη δημοτική αρχή της Καβάλας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως αναγκαία, προκειμένου να γίνει ορθή ανάπλαση των πιο πάνω οδών, να διευθετηθεί η χρήση και λειτουργία του χώρου, να αποκτήσει η οδός ενιαίο πλάτος οδοστρώματος, οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και πεζοδρόμια και να λαμβάνεται υπ όψιν η διέλευση των ΑΜΕΑ. Θεωρείται απαραίτητη η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εξωτερικού χώρου, απορροής ομβρίων, μελέτη πρασίνου, μελέτη ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης και οδοποιίας.