Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 22.08.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2019.
3. Έγκριση της με αριθμό 215/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
4. Έγκριση κατάθεσης πρότασης στο ΙΝTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 με τίτλο «REMICRO LOCAL-RE-thinking MICROcredit as a tool to support SMEs and boost LOCAL economies».
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».
6. Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης «Μελέτη Επισκευής στέγης Κολυμβητηρίου», του υφιστάμενου κτιρίου του Κλειστού Κολυμβητηρίου στην περιοχή Περιγιάλι Καβάλας.
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Επισκευές-Βελτιώσεις-Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας΄΄.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2016».
10. Έγκριση του 8ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας” (ΟΠΣ 5000283).
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018».
12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017».
13. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».
14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
15. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018».
17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».
18. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδοσήμανση ΔΕ Καβάλας έτους 2018» και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 99.459,65€ συν ΦΠΑ.