Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 15.02.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2021

Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 10:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.]

Η ημερήσια διάταξη

  1. 1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021- άρθρο 5 της αριθμό 46735/1-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους.
  3. Τροποποίηση της υπ.αριθμ 636/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «BSB 757: CREA –CENTERS» του προγράμματος Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020».
  4. Έγκριση Πρακτικού IΙ για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας».
  5. Παραίτηση κατ΄αρθ.30 Π.Δ. 18/1989 από το δικόγραφο ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθ.οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-012019(ΦΕΚ Β΄104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει, λόγω καταργήσεως της.
  6. Εισήγηση για την τροποποίηση – συμπλήρωση επί το ορθόν της 381/2019 αποφάσεως της Επιτροπής σας, επι τω τέλει : α) ορισμού ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Καβάλας, του Δρ.Νομικής, δικηγόρου μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας Κωνσταντίνου Σιμιτσή του Αριστείδη, και έγκριση της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας) ασκηθείσης αγωγής και των δι’αυτής αξιώσεων του Δήμου μας κατά των συνιδιοκτητών πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης ενταύθα και επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αριθ. 60 (κόμβος Φαλήρου), μέχρι την τελεσιδικία τους, β) καταβολής της ελάχιστης αναγκαίας αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, στον Κωνσταντίνου Σιμιτσή του Αριστείδη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, για την εκ μέρους του και ως πληρεξουσίου του Δήμου μας ασκηθείσα αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας) κατά της Ο.Π., προς άσκηση αξιώσεων του Δήμου μας επί πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης ενταύθα και επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αριθ. 60 (κόμβος Φαλήρου).