Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 07.02.2022 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2022

Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι είναι μεικτή (διά ζώσης και τηλεδιάσκεψη).

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2021.
2. Υποχρεωτική αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του ΟΠΔ του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2022.
3. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 – άρθρο 5 της αριθμό 55040/21-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί παροχής οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ΄αριθ 7028/2004 (Β253) απόφασης.
4. Εισήγηση για ορισμό αμοιβής δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προς αντιμετώπιση αντίκρουση της από 02.11.2021 και υπ’αριθ. εκθ. καταθ. 381/11.11.2021 αγωγής τακτικής διαδικασίας Παν—–ας Κω—–δου κλπ, στρεφόμενης εναντίον και του Δήμου μας. Προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων: 21.02.2022.
5. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.69 στον οικισμό του Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης επί της οδού Σατωβριάνδου στο πλαίσιο εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με τοποθέτηση ικριώματος σε παρακείμενο ακίνητο.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων του Δήμου Καβάλας».
8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων».
9. Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση επιτροπής εντοπισμού – καταγραφής και αποτίμησης ζημιών που προκαλούνται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες.
10. Ονομασία οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού.
11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 789/12-1-2022 εισήγησης περί διατήρησης ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 70 στην Καβάλα σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
12. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρόνη Απόστολου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» και αντικατάστασής του.
13. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Προμούσα Ιωάννη από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της «Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας», μετά την Δήλωση Ανεξαρτητοποίησή του από τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ» και αντικατάστασή του για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής.
14. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 184/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας. Ιωσηφίδου Αναστασίας από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της», διότι εκ παραδρομής ορίστηκε ως αντικαταστάτης ήδη τακτικό εν ενεργεία μέλος της εν λόγω Επιτροπής, και λήψη νέας.
15. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Ξουλόγη Φιλήμονα, από τη θέση του Προέδρου και τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» και αντικατάστασής του.
16. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Μεταξά Ιωάννας από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Ωδείο Καβάλας» και αντικατάστασής της.
17. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Νάτση Βασιλικής, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» και αντικατάστασής της.
18. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας Παπαθανασίου Νικολέτας, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» και αντικατάστασής της