Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 29.11.2023 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε αναλυτικά τα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν δια ζώσης τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι «μεικτή» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Όλα τα θέματα θεωρούνται επείγοντα διότι:

 • αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας
 • σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της με αριθμό 156/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»
 2. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023
 3. Έγκριση του πρακτικού της 126ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας
 4. Έγκριση μελέτης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας»
 5. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης και σήμανσης σε επικίνδυνο κτίσμα επί της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας 8, Καβάλα
 6. Αιτιολογική Έκθεση για την έγκριση χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (σε αντικατάσταση του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ της με αρ. πράξης 8η/ 7-2-2023, της 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακαλύπτου χώρου τους» MIS 5009769
 8. Έγκριση χρήσης επί έλαττον και αύξησης οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεώρησης και λόγω επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου έως 15%, 4ου Α.Π.Ε. και 5ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039)
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την έγκριση χρήσης επί έλαττον της μελέτης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ», «ΜΕΓΑΡΟ WIX» ΚΑΙ «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΟΥΛΑ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 8-10 ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
 10. Έγκριση χρήσης επί έλαττον για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ, για την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας» MIS 50073838 του Δήμου Καβάλας
 11. 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καβάλας έτους 2023
 12. Παραχώρηση και εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία δημοτικού χώρου, για τοποθέτηση παγοδρομίου, στο κάτω μέρος της κεντρικής Πλατείας Ελευθερίας στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2023
 13. Εκμίσθωση τμημάτων του υπ΄αριθμ. 63 τεμαχίου στο Παληό Καβάλας, έκτασης 251,36τμ. και 261τμ
 14. Παράταση μίσθωσης γραφείων στον πέμπτο όροφο του κτηρίου της οδού Ομονοίας 117
 15. Διαγραφή οφειλών
 16. Διαγραφή ποσού

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.