Διαγραμμίσεις στην Εγνατία Οδό: Διαβάστε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν

Η κυκλοφορία δεν θα διακοπεί, αλλά θα περιορίζεται κατά τόπους, ανάλογα με τις εργασίες που θα εκτελούνται

Aπό το πρωί της Δεύτερας 28 Αυγούστου έως και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 θα εκτελεστούν εργασίες διαγράμμισης-σήμανσης στο δίκτυο της Εγνατίας Οδού από την πόλη της Καβάλας έως τη γέφυρα του Νέστου. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία θα περιοριστεί για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Διαβάστε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν:

  • Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αλλά θα περιορίζεται το πλάτος του κάθε ρεύματος κυκλοφορίας, ανάλογα με το τμήμα του οδοστρώματος στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες, σύμφωνα και με την υπάρχουσα σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.
  • Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, κατά τις ώρες 07.00-19.00 ανάλογα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ μετά το πέρας των εργασιών, με ευθύνη του αναδόχου, θα αποσύρεται η σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
  • Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
  • Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
  • Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ο.Κ. σήμανση από την αρμόδια Υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.

Φωτογραφία: artware.gr