Θάσος: Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πλημμύρες. Ποια η διαδικασία και ποιους αφορά

Ποια είναι τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ανά κατηγορίες πολιτών και ποια είναι τα ποσά τα οποία θα δοθούν ως ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία

Ανακοινώθηκε η διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών της Θάσου οι οποίοι έχουν πληγεί από τις συνέπειες (πλημμύρες) των έντονων καιρικών φαινόμενων τα οποία εκδηλώθηκαν στις 21 και 22-11-2019, με τη διαδικασία να μην αφορά επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/6-05-2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/2019) «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των πληγέντων ως εξής:

Α) Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών.

1) Η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600 ευρώ στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα)
 • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την  επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας)

2) Επιπλέον της ανωτέρω παραγράφου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού 600 ευρώ στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ.1 του παρόντος πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος:

 • Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
 • Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ

Β) Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.

1) Η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι 6.000 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα)
 • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)
 • Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από  υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
 • Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς

2) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

3) Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της ανωτέρω ΚΥΑ από την Επιτροπή του άρθρου 4 της ΚΥΑ, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου.

Γ) Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

1) Η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού 4.500 ευρώ στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Αίτησης του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Γνωμάτευσης-Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής
 • Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της
 1. Αρμόδιοι για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών είναι τα Τμήματα ή οι Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δήμων.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 81/14174/22-11-2019 Απόφαση του δημάρχου Θάσου, αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω, ορίζεται η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Θάσου και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θάσου, που εδρεύουν στο ΝΠΔΔ του Δήμου Θάσου «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δήμο Θάσου με τους παρακάτω τρόπους:

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ και δείτε εδώ τα υποδείγματα αιτήσεων.