Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων & Ιστορίας Καπνού: Ομόφωνα η υποτροφία για το διδακτορικό στην Κατερίνα Κουβέλη

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής έχει θέμα «Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές επιπτώσεις και τάσεις στο αστικό περιβάλλον»

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Καταστατικού του, προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 1 υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές επιπτώσεις και τάσεις στο αστικό περιβάλλον» σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από τον Δήμο Καβάλας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με αριθμό 257/2021).

Στην προκήρυξη αυτή ανταποκρίθηκαν 3 υποψήφιοι, οι οποίοι κατέθεσαν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την αξιολόγηση των προσόντων και των προτάσεων των υποψηφίων συστάθηκε πενταμελής Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από:

  • τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αρβανιτίδη Πασχάλη
  • την Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Αντιπρύτανη, Γαβριηλίδου Ζωή
  • τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ζουμπουλάκη Μιχαήλ
  • τον Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μέλισσα Δημήτρη
  • τη Δικηγόρο, Μυλωνά Μαρία

Η Επιτροπή Υποτροφιών συνεδρίασε διαδικτυακά την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και, αφού έλαβε υπόψη τους όρους της προκήρυξης, εξέτασε διεξοδικά τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις των υποψηφίων και, μετά από ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων, εισηγήθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, με βάση τη συνάφεια των σπουδών, την πληρότητα της πρότασης, την προηγούμενη συναφή ερευνητική εμπειρία και τον βαθμό πτυχίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας στην υποψήφια Αικατερίνη Κουβέλη, σύμφωνα με τη σχετική, ως άνω, εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών.