Δήμος Καβάλας: Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Διαβάστε λεπτομέρειες

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις-Τι γίνεται στην περίπτωση μεταβολής των εισοδηματικών ή περιουσιακών στοιχείων

Ξεκινάει στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Εποπτείας και Ελέγχου Ιδρυμάτων του Δήμου Καβάλας η υποβολή αιτήσεων από καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των οποίων η παροχή έχει διακοπεί και οι οποίοι:

 • πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022
 • να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3

Τα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (διατίθεται στον ιστότοπο του Δήμου Καβάλας εδώ στην ενότητα Επικαιρότητα/Ανακοινώσεις ή χορηγείται από την υπηρεσία μας)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με την συναίνεση του δικαιούχου ζητείται αυτεπάγγελτα)
 • Δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνημμένα κατά περίπτωση

 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Η αρμόδια υπηρεσία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας ή την πραγματοποίηση κατ΄οίκον επίσκεψης για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.